طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی استانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

استان های کشور و به طور کلی کشور ایران دارای برنامه استراتژیک صنعتی نمی باشد. صنایع در استانها بر مبنای تصادف و علاقه صنعتگران آن استان شکل می گیرند. برنامه استراتژیک، برنامه ای پویا است که بر مبنای ماموریت، محیط خارج و محیط داخل تدوین و با توجه به تغییر در عوامل آن تغییر می کند.
در این مقاله مدلی برای تعیین استراتژی ارائه شده است که اجزاء ورودی آن با روش دلفای و توسط گروه خبرگان صنعتی تعیین شده است. بر مبنای ورودی های مدل توسط کمیته ی صنعت و معدن استان برنامه ی استراتژیک تدوین می شود که شامل خطوط اصلی و صنایع مربوط میباشد. برای اجرای برنامه استراتژیک امکانات استان و نیز سازمان های استان در جهت اجرای استراتژی همسو می شوند و پشتیبانیهای استانی برای تقویت زیر بنای صنعتی و توسعه ی صنعت استان برای اجرای استراتژی فراهم می شود. مدل و اجزاء آن و برنامه ی استراتژیک و نیز اجزای آن به صورت دائم مورد بازبینی و در صورت لازم تغییر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for state indusial strategic development(S.I.S.D).

نویسنده [English]

  • mansour khaksaar

چکیده [English]

There are many models for strategic planning but no model for (S.J.S.D) classic model has three inputs mission, internal and external factors.
This article is developing a model for (S.J.S.D). An expert group with specialty in industrial development in their state are selected. Mission, internal and external [actors are defined by "Delphi Technique" each factor will be measured monthly by special team and  they report it to the strategy expert group. Based on the new information the new strategy will be defined for state.   
In classic model the external factors are not controllable but in this model all three actors can he developed. This research is, thus, meant or finding out the relationship between the firms export strategies and their performances. It is believed that should some research establish positive relationship between the two, whatever the government  encouragement policies, they, in themselves, encourage the firms to get involved in exports.
Having used quite a few statistical tests to examine several relevant hypotheses on a sample of 400 exporters, who had been in this business by persisting on a particular strategy for five years and achieving 10,000 worth of exports, a strong positive relationship could be established between the firms exports strategies and their performances. This research also indicated that it is tenable to use strategic management models to account fur the falling exports of this country between  1973 (1994) and  1377  (1997).


دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 154-185
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395