عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر آوای کارکنان و عملکرد شغلی است. از این رو
ابتدا آو و عدالت سازمانی و ابعاد هر یک از آنها را تشریح نمودیم. همچنین با مرور ادبیات موضوع
فرضیات مناسب تدوین و در مرحله بعد به جمع آوری داده از جامعه آماری پرداخته شد. داده ها به
کمک ابزار پرسشنامه از بین تعداد 752 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان
گردآوری شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد عدالت و آوای سازمانی شناسایی
گردید. عدالت سازمانی شامل سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای بود . هم چنین در نتیجه
تحلیل ها سه بعد آوای مطیع، آوای تدافعی و آوای نوع دوستانه برای آوای سازمانی تعیین شد. سپس
با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و فن تحلیل مسیر فرضیه ها آزمون شد نتایج نشان میدهد که هر سه
بعد عدالت بر آوای نوع دوستانه تاثیرگذار است اما تأثیر آن بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار
نیست. هم چنین نتایج نشان میدهد که هر سه نوع عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Justice and its Effects on Employees Voice and Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dustar 1
  • Mohammad Esmailzadeh 2

1 Associated Professor University of Guilan

2 Master Student of Industrial Management, Guilan University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effects of organizational justice on employee voice and also their effects on employee performance. Thus, we first described organizational voice and justice and their dimensions. Also, by reviewing the literature we have provided the appropriate assumptions. Next, we collected data from target community to investigate hypothesis. Data collection tool was a questionnaire and the sample size was 257 employees and faculty members from Guilan university. Then, using exploratory factor analysis we identified the dimensions of organizational justice and voice. Organizational justice was compromised of three dimensions that includes distributive, procedural and interactional justice. Also, it was determined three dimensions for organizational voice that includes acquiescent, defensive and prosocial voice. Then, using confirmatory factor analysis and path analysis technique we examined hypothesis. The results show that the three dimensions of organizational justice has a significant influence on prosocial voice but they have no significant influence on acquiescent and defensive voice. Also, the results show that three types of organizational justice effect on employee performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • organizational voice
  • Job performance

دوره 22، شماره 72
زمستان 1392
صفحه 143-163
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1392
  • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1392