عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده داخلی در انتخاب خطوط هوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رفتار مصرفی مصرف کننده تحت تاثیر عواملی نظیر: عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل روانشناختی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با تاکید بر عوامل روانشناختی سعی در بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده داخلی در انتخاب خطوط هوایی (خطوط هوایی امارات و ایران ایر به مقصد دوبی) به طور اعم و سنجش نگرش مصرف کنندگان داخلی نسبت به این دو خط هوایی، بطور خاص را دارد. پس از انجام تحلیل های مربوط با استفاده از روش میانگین این نتیجه حاصل شد که از حیث امنیت پرواز، مدیریت پرواز، ساعات پرواز مناسب، تعدد ساعات پرواز، ارائه ی خدمات در طول پرواز و ارائه ی تخفیف، به طور متوسط نگرش مسافرین ایرانی به هواپیمایی امارات در مقایسه با هواپیمایی ایران ایر، مثبت تر است. و در مورد ویژگی قیمت نگرش مسافرین ایرانی نسبت به هواپیمایی امارات و ایران ایر یکسان است. و در نهایت به طور متوسط نگرش مسافرین ایرانی به هواپیمایی امارات در مقایسه با هواپیمایی ایران ایر، مثبت تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on The Factors Affecting the behavior (Attitude) of the National Consumers in Selecting Proper Airlines

نویسنده [English]

  • fatemeh yavarigohar

چکیده [English]

Consuming behavior of consumer  is  under the  influence  of such factors  as  cultural,  social,  personal  &  psychological  factors.  This article emphasizing on psychological factors, generally tries to survey the factors affecting consumers'  attitude in selecting proper airlines (Emirates & Iranair Airlines to Dubai destination) and narrowly analyzes national consumers' attitude in this regard. The outcome of this thesis after having done lots of researches and with the use of Average method points to the  fact that Iranian passengers'  attitude about  such elements  as  flight  security,  flight management, proper flight hours, numerous flights, services offered during the flight and discounting  is  more  positive  about  Emirates  Airline  than  Iranair Airline. From the view point of expenses, the passengers almost have similar notions about both airlines. Finally Iranian passengers' attitude to Emirates Airline is more satisfactory than Iranair Airline.


دوره 12، شماره 45
بهار 1384
صفحه 79-112
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395