تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی

چکیده

تقاضاهای شغلی اعم از تقاضاهای چالشی و بازدارنده از مهمترین پیش نیازهای تعلق خاطر شغلی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تقاضاهای چالش زا و تقاضاهای بازدارنده بر تعلق خاطر شغلی کارکنان و تعیین اثرگذارترین شاخص های تشکیل دهنده تقاضاهای چالشی و بازدارنده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه از میان 80 نفر کارمندان معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد تقاضاهای چالشی به گونه ای مثبت بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذارند و تقاضاهای بازدارنده به گونه ای منفی بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذار هستند. دیگر یافته‏های پژوهش نشان داد فوریت زمانی بیش از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای چالشی تاثیرگذار و سیاست های سازمانی نیز بیشتر از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای بازدارنده تاثیرگذار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در محدوده مطالعه وضع تعلق خاطر شغلی و  تقاضاهای چالشی بالاتر از سطح متوسط و وضعیت تقاضاهای بازدارنده در سطح متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Job Demands on Job Engagement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Rahnama 1
  • Omid Ali Kharazmi 2
  • Fateme Beygi Nasrabadi 3

2 Assistant Professor of Urban Management, Ferdowsi University of Mashhad

3 M.A. Student of Urban Management, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Job demands (consisting of challenge demands and hindrance demands) are significant antecedents of job engagement. The aim of this study is to evaluate the impact of challenge demands and hindrance demands on job engagement and determining the most effective indicators of challenge demands and hindrance demands. Data were collected from 80 employees of Vice Chancellor for Planning and Development of Municipality of Mashhad by questionnaire. Descriptive data analysis and structural equation modeling were used. The results showed that challenge demands affect on job engagement positively and hindrance demands affect on job engagement negatively. Other results show that time urgency affect on challenge demands more than other factors and organizational politics effect on hindrance demands more than other factors. In addition the results also show that in the scope of study job engagement and challenge demands level is more than moderate and hindrance demands level is moderate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge Demands
  • Hindrance Demands
  • Job Engagement
  • Municipality Of Mashhad

دوره 24، شماره 78
پاییز 1394
صفحه 89-108
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1394
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1394