تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مؤسسه آموزش عالی فارابی

چکیده

نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهش‌های پیشین مورد بحث قرار گرفته است، اما در باره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر می­آید نبود این سازگاری در بخش عمده­ای از شرکت­ها توانسته است بر عملکرد آن‌ها اثر کاهنده­ای داشته باشد. هدف مقاله این است که نحوه اثرگذاری سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد. پیش­فرض مقاله آن است که از طریق ایجاد تناسب بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار، می‌توان عملکرد سازمانی را ارتقا داد. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی است و از رویکرد کمی استفاده کرده است. از حیث نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی (همبستگی و پیمایش) است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و مدل پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (روش مقایسه میانگین‌ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که در شرکت‌هایی که بین راهبردهای کسب و کار و راهبرد مدیریت منابع انسانی سازگاری وجود دارد، از لحاظ عملکرد نیز تفاوت معناداری با شرکت‌هایی که این سازگاری را تجربه نمی‌کنند، وجود دارد. به بیان دیگر فرضیه پژوهش (تفاوت عملکرد شرکت‌های با راهبردهای سازگار و ناسازگار) تأیید شده و با توجه به اختلاف میانگین‌ عملکرد شرکت‌های با راهبردهای سازگار (486/3) و میانگین نمره عملکرد شرکت‌های با راهبردهای ناسازگار (195/3)، می‌توان این تفاوت را معنادار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact Of Compatibility Of Human Resource Management Strategies And Business Strategies On The Organizational Perfomance

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Seyed Abass Mousavi 1
  • Abolfazl Ebrahimi 2

1 Assistant Professor, Business Management Department, Persian Gulf University

2 MA in Executive Management, Farabi Institute of Higher Education

چکیده [English]

The role of human resource management in achieving competitive advantage has been analyzed in the past studies. But fewer researches have been attempted on the compatibility between human resource management strategies and business Strategies and its impact on organizational Performance. It seems that absence of such compatibility in many companies could affect decreasingly on the performance. So we need more researches in this field. The aim of this study is surveying compatibility between human resource management strategies and business strategies and its impact on organizational performance. Statistic society of this research is companies located in special economic zone of Bushehr. The main hypothesis of this study is that we can promote organizational performance through creating compatibility between human resource management strategies and business strategies. The type of this research is applied in terms of purpose; its approach is quantitative in terms of research procedure. This study is based on library and survey method. Data have been analyzed through structural equation modeling (averages comparison method. The results show that the performance is higher in the companies with compatibility between human resource management strategies and business Strategies, in comparison with the companies that don’t have this compatibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Business Strategy
  • Human resource strategies
  • Organizational

دوره 19، شماره 67
پاییز 1391
صفحه 200-226
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1390
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1391