خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شرکت های کوچک و متوسط، عمده ترین عامل رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک در کشورها بوده اند. پژوهش ها نشان داده است که نیاز شرکتها به انواع خدمات و همین طور موانع و مشکلات صادراتی که با آنها مواجه هستند بر اساس مرحله صادرات و نوع صنعت تغییر می کند.
در این پژوهش از دو روش مطالعه تطبیقی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش تطبیقی شش کشور آسیایی (ژاپن، چین، مالزی، تایلند، کره جنوبی، و ترکیه) انتخاب شده اند. در تحقیق پیمایشی کلیه ی شرکتهای کوچک و متوسط تولید کننده شکلات جامعه ی آماری را تشکیل داده اند. سپس 15 مدیر در سازمان های ارائه دهنده خدمات درباره خدمات مورد نیاز شرکتهای مذکور مورد پرسش قرار گرفتند. در نهایت الگویی ارائه شده است که از نکات عمده آن الویت بندی گروه های خدمات مورد نیاز شرکت های تولید کننده و سپس زیر گروه های اصلی و فرعی خدمات مورد نیاز شرکتهای تولید کننده، تاسیس مراکز نظر سنجی و ارائه خدمات تخصصی با ایجاد هسته های آموزش، پژوهش و مشاوره در مرکز ارائه خدمات تخصصی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Small and Medium Sized Companies' Expectations From Iranian Government Agencies To Increase Exports

نویسندگان [English]

  • seyedmohamad erabi
  • zohreh dehdashtishahrokh

چکیده [English]

Small   and   medium_   sized  enterprises   greatly   influence   the economices of all countries and act as the main engine of economic growth and technological advancement. Small and medium enterpriesesdo not constitute a home genous group and researchers have concluded that they need different services and also encounter different export barriers or problems by srage of export development. The present research introduces a model for expected services from government organizations and centers for the  export promotion of small and medium - sized enterprises (a study chocolate producing industry). This research utilizes two method which are comparacomparative
and survey research. In the comparative  six Asian countries which have a high export growth rate were selected. The services offered by public organization of these countries (japan, China, Malaysia, Thailand, South Korea, and Turkey) to Their small and medium enterprises were compared. Then the  services  offered  by Iranian public  organizations were compared with above mentions countries.


دوره 12، شماره 45
بهار 1384
صفحه 1-31
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395