تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت هلمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بهره وری مهمترین رسالت مدیریت در سازمان های مدرن است. در عین حال مهمترین مشکل سازمان های ایرانی، سطح پایین نرخ بهره وری می باشد. اگر چه عوامل مختلفی در میزان بهره وری سازمان نقش دارند لکن مهمترین عامل نیروی انسانی است. توانایی و انگیزش کارکنان و شرایط محیطی تعیین کننده های اصلی کارآمدی نیروی انسانی هستند. مطالعات دسی و مک کللند نشان می دهد افراد کارآمد بیشتر متاثر از انگیزش درونی عمل می کنند تا محرک های برونی. در این مقاله که حاصل یک مطالعه تطبیقی می باشد سعی بر آن است تا بر اساس مطالعات و نظریه های پژوهشگرانی همچون، بندورا، مک کللند، راتر، اسمیت و سایر پژوهشگران پاسخی برای این سوال ها جستجو شود: 1. منابع انگیزش درونی که در کارآمدی اشخاص تاثیر دارند کدامند؟ به عبارت دیگر کدام یک از ویژگی های شخصیتی در انگیزش درونی و در نتیجه کارآمدی موثر می باشند؟ 2. آیا بین ابعاد شخصیتی موثر در کارآمدی فردی رابطه وجود دارد؟ 3. آیا ویژگی های مشترکی در ابعاد شخصیتی موثر در کارآمدی فردی وجود دارد تا بر اساس آن و با اتکا به نظریات قوی روانشناختی الگو یا نیمرخ شخصیت کارآمد را معرفی کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of Effective Personality

نویسنده [English]

  • ahmad izadi yazdan abadi

چکیده [English]

Productivity is regarded as the most significant mission in modern organizations. Yet, the most important problem facing Iranian organizations , the low rate of productivity. Although various factors play important roles in the productivity of an organization, human factor seems to be the most significant concern. Ability and motivation of the employees, as well as their situational concerns, are the maim determinants of human effectiveness. Studies (Deci, 1975; McClend, 1962) revealed that effective people practice mostly based on their internal motivations than external stimuli. Based on the studies and theories provided by Bandura, McClend, Ratter, and Smith, this essay, which is the report of a comparative study, tries to seek answers to the following. questions: 1- What are the internal motivation resources which affect human productivity? That is, which of the personal features of a person is effective in his/her internal motivation, and thereby, in his/her productivity? 2- Is there any relationship among various personal features, which are effective in his/her productivity? 3- Are there common features in different personal aspects which are effective in individuals' productivity, based upon which and relying on strong psychological theories, one can introduce a pattern and profile for an effective person?


دوره 14، شماره 53
بهار 1386
صفحه 95-124
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395