بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مدیریت ،دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر توانمندی روانشناختی در شکل گیری خلاقیت و به تبع آن اثرگذاری بر سطح تعهد سازمانی کارکنان بود.جامعه ی آماری این تحقیق را کارکنان شرکت گاز مرکزی خراسان رضوی تشکیل داد.تعداد نمونه ی آماری 170 نفر از کارکنان بود که به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد.داده ها ی پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید و روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 نیز برای همه ی متغیر ها ،پایایی آن را مورد تایید قرار داد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب مدل‏یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار A.M.O.Sانجام پذیرفت. نتایج نشان داد که توانمندی روانشناختی بر متغیرهای خلاقیت و تعهد سازمانی تاثیر معنادار دارد و خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی نقش واسط ایفا می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Creativity on Psychological Empowerment and Employees

نویسندگان [English]

  • .Saeed Mortazavi 1
  • Shamsodin Nazemi 2
  • Hamide Parishani Froshani 3

1 Professor Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad.

2 Professor Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Master of Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This research seeks to investigate the impact of psychological empowerment in shaping creativity,that may eventually affect employees committment . The population of this study was employees of Khorasan Razavi Gas Company. Sample consists of the 170 employees, who were selected through stratified sampling. Data were collected through questionnaires and its validity was confirmed through face validity by experts and construct validity through confirmatory factor analysis. The reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 for all variables. Data analysis was performed using structural equation modeling  and using AMOS software. The results showed that there were significant effects from psychological empowerment on creativity and organizational commitment and creativity plays a role of mediator in the relationship between psychological empowerment and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Employees Organizational Commitment
  • creativity
ابطحی،س. ح وعابسی،س. (1386).توانمند سازی کارکنان.کرج: موسسه ی تحقیقات و آموزش

اسماعیلی،م.ر.(1389).رابطه توانمندی و تعهدسازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران.پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه

الوانی،س.م. (1381)،مدیریت عمومی.تهران: نی.

پیران،م ؛ آقاجانی، ط؛ شوقی، ب؛ رضازاده، آ و دهقان نجم آبادی، ع.(1391).بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گیری ایران.ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،2(1)،164-182.

حاجلو،ن. صبحی قرامکی،ن. امامی،ف.(1391).،بررسی رابطه ی  بین خلاقیت سازمانی واسترس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران.مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 8(3)،90-106.

دفت،ر.(1388)تئوری و طراحی سازمان،سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان.تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

زاهدی،ش.ا؛ بودلایی، ح؛ ستاری نسب، ر. و کوشکی جهرمی، ع.ر.(1388). تحلیل رابطه ی توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 24،59-69.

صالحی صدقیانی،ج ودهقان،ن .ا. (1389). بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روانشناختی با خلاقیت کارکنان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره .فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت،1، 31-47.

صفری دولو،م.(1390). ارتباط توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره ی کل ورزش و جوانان خراسان رضوی.پایان نامه ی منتشر نشده کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد.

قنبری،س و حجازی،ن.(1390).بررسی اثر تعاملی بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی،12(29)،69

گودرزی ، ن.(1387) بررسی رابطه ی خلاقیت مدیران و جو سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد.پایان نامه ی منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

مهدوی،ا.(1389).بررسی رابطه ی میان توانمدسازی،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور.پایان نامه ی منتشر نشده ی کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

وتن،د.ا. و کمرون،ک. (1381).تواناسازی و تفویض اختیار.(ب. اورعی یزدی).تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

ودادی،ا و مهرآرا،ا.(1392) بررسی رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی(مطالعه ی موردی ادارات امور مالیاتی شهر تهران)، پژوهشنامه مالیات،18، 162-179.

Allen ,N.J&.Meyer ,j.p.)1990(.the measurement and antecedents of affective continuance, and normative commitment to the organization. Journalof occupational psychology,63 (1) .1-18.

Alge, B. J., Ballinger, G. A., Tangirala, S., & Oakley, J. L. (2006). Information privacy in organizations: Empowering creative and extrarole performance. Journal of Applied Psychology, 91, 221–232.

 

Amabile, T.M. (1979). Effect of external evaluation on artistic creativity. Journal of Personality and Social Psychology,37, 221- 233.

Banai, M. R., William D. P.,& Tahira M. (2004). A managerial andpersonal control model: predictions of work alienation and organizational commitment inHungry, Journal of International Management, 10(5), 373-393.

Bhatnagar,J.(2007).The power of psychological epowerment as an antecedent to organizational commitment in Indian managers. MDI. 8(4),419-433.

Chen, Y., Shin, A.,Hsiang, H., & Tang Fan, k. (2009). The Eeffect oforganizational change on Creativity, Job Satisfaction, organizational Commitment, and work performance. ASBBS Annual Conferenc

Coelho ,F., Augusto, M., &  Lages, L.F.(2011). Contextual Factors and the Creativity of Frontline Employees:The Mediating Effects of Role Stress and Intrinsic Motivation, Journal of Retailing, 87(1),31-45.

Dewettinck,.k & VanAmeijde,M. (2011) Linking leadership empowerment behaviour to employee attitudes and behavioural intentions, Personnel Review, 40.284-305

Erturk, A(2010),Exploring Prodictors of organizational identification moderating role of trust on the association between empowerment, organizational support, and indentifications, European  Journal of work and organizational Psychology, 19(14). 409-441.

Geisler, D. (2005), The Next Level in Employee Empowerment Quality Progress, research Library  core , 38(6), 48-52.

Greasley K, Bryman A, Naismith N, Soetanto R (2008). Understanding empowerment from an employee perspective. Team Performance Management; 14 (1/2); 39-55.

Gautam, T., Van Dick, R., Wagner, U. (2005). Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology; 7: 301-15.

Hou, Y.,Gao, G.,Wang, F., Li, T., & Yu, Z.(2011). Organizational Commitment and Creativity: the Inuence of Thinking Styles.  Annals of economics and finance, 12(2), 411-431.

Kuo.T ., An Ho,L ., Lin,C., & Kuei L.K.(2010).Employee empowerment in a technology advanced work envirment. Industriual management&Data system, 110(1), 24-42.

Liv, M.M., Chiu, W.M., &  Fellows, R.(2007).Enhancing commitment through work empowerment, engineering, construction and architect tural management,14(6),568-580.

Mowday,R.T., Steers,R.M.,& Porter, L.M.(1979).The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior,14(2),224-247.

Reily, R., Bentley, A., Lynn, G.S. (2003). Empowerment in New Product Development Teams: More is Not Always Better, Howe School of Technology Management,9(3),7-14

Sun,L.Y., Zhang, Z.,& Xiong, C.Z.(2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation, The Leadership Quarterly, 23 ,55–65.

Shapira-Lishchinsky, O., & Tsemach, S. (2014). Psychological Empowerment as a Mediator Between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors. Educational

Administration Quarterly, 0013161X13513898.

Sorensen  J. B., & Stuart, T. E. (2011). Obsolescence and Organizational Innovation. Journal of Personality and Social Psychology,42, 110-124.

Spritzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in Work Place, Dimensions, Measurement and Validation, The Academy Management Journal,38(5),1442-1465.

Tsai, M. T.,& Huang, C. C. (2008), The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organizational commitment: a study of nurses inTaiwan. Journal of Business Ethics, 80, 565-81.

Thomas, K., & Velthouse, B. (1990), Cognitive element of empowerment: an ‘interpretative’ model of intrinsic task motivation , Academy of Management Review,15 4(,666-81.

Westgeest, E (2011). Employee Empowerment and its relation to affective commitment , Master Thesis MSC.Business Administration Human Resource Management, RSM Erasmus University. 

Zhou,J.,& George, J.(2001).When job dissatisfacation leads to creativity:encouraging the expression of voice.  Academy of management journal,44(4),682-696.

 


دوره 25، شماره 81
پاییز 1395
صفحه 101-121
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1395