رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سرمایه های مرتبط با منابع انسانی، یکی از مهمترین منابع کسب و کارهای کوچک است که با توجه
به ماهیت کاری اینگونه سازمانها یکی از عوامل تضمین کننده موفقیت آنها در دنیای تجاری امروز
است. در اینگونه کسب و کارها، به دلیل تعداد کم کارکنان، رهبر نقش پویاتری در فرآیندهای
سازمانی دارد و میتواند در استفاده بهینه از منابع انسانی راهگشای سازمان باشد و بستر افزایش سرمایه
سازمانی را از طریق افزودن ارتباطات اثربخش در سازمان فراهم نماید. در این مقاله و با توجه به این
رویکرد، به بررسی نقش سبک رهبری تحول آفرین در ایجاد سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای
کوچک پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای دانشبنیان موجود در منطقه 6
تهران بوده که به روش تصادفی انتخاب شدهاند. ابزار اندازهگیری در این پژوهش توصیفی و
همبستگی، پرسشنامه بوده که در بین 901 کارمند از 82 شرکت توزیع و گردآوری داده ها انجام شده
است. برای بررسی روایی پرسشنامه رهبری تحولآفرین، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و 4
عامل ارتباطات الهامبخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی شناسایی فردی و چشمانداز شناسایی   
شدند. نتایج این پژوهش که در سطح فردی صورت پذیرفته است، نشان میدهد که بین ابعاد
ارتباطات الهامبخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی شناسایی فردی، با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت
و معنیدار وجود دارد. هم چنین آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که به طور کلی میان رهبری
تحولآفرین و سرمایه اجتماعی نیز، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between transformational leadership and social capital in small Enterprises

نویسندگان [English]

  • Behrouz rezaeemanesh 1
  • Rahil adel 2
  • Davud bahrami 3
  • Firouz zand 3

1 Assistant Professor of Allameh Tabataba’i University

2 Graduate student in urban management, Tehran University

3 Graduate student in public management, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Human resource capitals are considered as one of the most important resources for small enterprises. Considering the nature of these organizations, in the current trade world, social capital is an assuring criterion for organizational success. Due to the low number of employees in small enterprises, the leader has a more dynamic role in organizational processes and can lead the whole organization in to optimized usage of human resource. Moreover, by increasing effective communications, the leader can initiate and increase social capital. The role of transformational leadership style to generate social capital in small enterprises is discussed in this article. The population of this research is knowledge - base organizations in the 6th district of Tehran which are selected randomly. The measurement tool is a questionnaire distributed among 109 employees in 28 enterprises. Descriptive factor analysis is used To examine transformational leadership questionnaire's reliability, and 4 factors including inspiring communication, rational persuasion, supportive leadership- personal recognition and vision are identified. The results of this research which has been done on the individual level show that there is a positive and meaningful relationship between inspiring communication, rational persuasion, supportive leadership - personal recognition with social capital. Spearman relationship test also shows that there is a positive and meaningful relationship between transformational leadership and social capital. Then the discussion and conclusions based on these findings are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Social Capital
  • Small enterprises

دوره 19، شماره 69
زمستان 1391
صفحه 151-170
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1391
  • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1392
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1392