مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی‌های برازش مدل ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار در کلان پروژه‏های پایین دستی صنعت نفت است. کارکرد این مدل سنجش ادراک پاسخ دهندگان شاغل در بخش‏های کارفرما، مشاور و پیمانکاران دخیل در پروژه‏های یاد شده نسبت به وضع موجود ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار می‏باشد. هم چنین تشریح رابطه بین عوامل اثرگذار بر ارتباطات از دیگر نکات قابل توجه در این مدل است. مؤلفه‌های مؤثر برای استخراج داده­ها از پیشینه پژوهشی موضوع و روش دلفی به دست آمده و آزمون مدل با روش پیمایش مستقیم انجام شد. نتایج به دست آمده از پیمایش توسط تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و نهایتاً معادلات ساختاری مورد پردازش قرار گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوه بارگیری مولفه‌ها، خوشه‏های مربوط به پنج عامل مکنون استخراج و نامگذاری گردید. مدل ارائه شده به تبیین رابطه بین عوامل اثرگذار در ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار در صنعت نفت می‏پردازد و میزان تأثیر هر کدام از عوامل را روی یک دیگر در قلمرو تحقیق مشخص می‏سازد. نتایج این تحقیق می‏تواند روی نگرش مدیران و کارکنان بخش کارفرما و پیمانکار در راستای شناخت عوامل مؤثر بر ارتباطات و مدیریت مناسب آنها در مراحل مختلف پروژه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Client - Contractor communications for successful execution of Mega Projects in Downstream Oil Industries.

نویسندگان [English]

  • Kamran Feizi 1
  • Daneshvaran Alireza 2

1 Professor of Allame Tabatabaee University

2 Ph.D Student in Management, Allame Tabatabaee University

چکیده [English]

This study has been followed with the aim of communications model validity evaluation, between Clients and Contractors in mega projects in the field of Oil Industries. Such model explains the relationship between factors via measuring the respondents` perceptions. The respondents have been chosen from Contractor/Consultant and Client firms. The impressive factors have been extracted from the literature review of the research and Delphi method which has been done formerly. The result were interpreted and analyzed by the Exploratory- Conformity Factor analysis and finally Structural Equation Modeling. Based on factors loading scores and components loading distribution, the relevant clusters for each five latent factors were extracted and named. The presented model explores the relationships between sensational factors through communications between Client and Contractors of Oil downstream projects. Also such model quantifies the influences of each factor on the others. The outcome of this study will be useful for promotion of client's and contractors' staff in order that recognizes and mange those factors in different stages of the projects. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success Factors
  • communications
  • client
  • Contractor
  • Project

دوره 18، شماره 66
زمستان 1390
صفحه 47-77
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1391