اصطلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است. تغییر در مفهوم درآمد، هزینه، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است. بر این اساس بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری، کاهش تبصره های بودجه و تبدیل تبصره های تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات و اصلاحات در بودجه ریزی دولت بوده است. هدف از این مقاله بررسی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی ، مقایسه ی بودجه ریزی جدید و بودجه ی عملیاتی، تاریخچه و اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر بودجه و حساب ذخیره ارزی، تاثیر اصلاح قانون مالیاتها در بودجه، همچنین جایگاه اشتغال و طرحهای عمرانی نیمه تمام در بودجه و ویژگی های بودجه 81 تبیین خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Structural reforms in the country budgeting system.

نویسنده [English]

  • ebrahim abbasi

چکیده [English]

Iran  budgeting  structure  and concepts  have  changed  since  200 I .These changes  embrace  the  items  such  as  ,   concepts  of revenues  ,   expenses  , capital   assets   as  well   as   financial   assets   ,    which   resulted    in  more information  transparency .   as a results  the government  budget  is  drawn up  as  such  of an  economic   firm's  budget.  Structural  reforms   ,   such  as reduction   in  budget  notes  and  conversion  of repeatable  notes  to low  and uniformity    of  foreign   exchange    rate   ,     have   been   implemented   in government budgeting.
The  core  purpose   of  this  paper   is  to  survey  and  review   structural
reforms  in  budgeting  ,   comparison between  the  old  and  new  budgeting systems  , oferational budgeting  ,  history  and effects of foreign  exchange uniformity  on  budget    .  foreign  exchange   reserve  account  and  effect of reformed   tax   law  on  budgeting    .    in  addition   ,    this   paper   expresses employment status  and  incomplete  infrastructural  plans  in  budgeting  as well as characteristics of budgeting  in 200


دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 79-124
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395