تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشگاه لرستان

چکیده

منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمان ها می باشند، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری می بخشد عامل استعداد و توانایی های کارکنان می باشد، مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت مخابرات اصفهان به تعداد 280 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس جدول گرجسی و مورگان 162 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد رهبری مشارکتی کاتورن(2010) و مدیریت استعداد مددی (1393) استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی تشخیصی (AVE) تایید گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب(CR) استفاده شد. آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  AMOS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که رهبری مشارکتی با ضریب مسیر 57/0 بر مدیریت استعداد تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد رهبری مشارکتی شامل مشارکت، عدالت، پاسخگویی و احساس مالکیت به ترتیب با مقدار ضریب مسیر 45/0، 39/0، 55/0 و 48/0 بر مدیریت استعداد تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Shared Leadership on Talent Management C

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Esmaili 1
  • Zeynab Amiri 2

چکیده [English]

 
Human resources today is the most important factor in the success of their organizations. In this context, one way to achieve competitive advantage is talent and abilities of employees. Talent management in the organization is a very essential factor for optimum use of human resources. The aim of this study is to evaluate the impact of shared leadership on talent management. The Statistical community of the research includes all 280 employees of the telecommunications company of Esfahan. The sample size was determined 162 people based on the Grjsy and Morgan table. To collect data was used two standard questionnaires; shared leadership Cawthorne (2010) and talent management Madadi (1393). The validity was confirmed by content validity and diagnostic validity (average variance extracted (AVE)). Also Composite Reliability (CR) and Cronbach's Alpha Coefficient were used for examining and confirming the reliability of the questionnaires. The structural equation model and research hypotheses were tested using AMOS software. The main hypothesis results showed that the path coefficient for shared leadership's effect on talent management is 0/57. Also dimensions of shared leadership, includes with respect to the value of the 0/45, 0/39, 0/55 and 0/48 have an impact on talent management, Respectively
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shared leadership
  • Partnership
  • Accountability
  • Equity
  • ownership
  • talent management

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 47-64
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1395