ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوارسگان)

چکیده

چکیده
موفقیت در دنیای رقابتی به توانائی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد و کلید اصلی آن به شمار می‎رود. بر این اساس سازمان‎ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یکدیگر اعتماد کنند. تعهد سازمانی نیز یک نوع نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول چند دهه اخیر مورد علاقه بسیاری از محققان رشته‎های رفتار سازمانی بوده و همچنان وجود دارد. از طرف دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به تلاش، سلامتی و آسایش آن‎ها اشاره دارد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل در سازمان‎ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتماد سازمانی، تعهد چند بعدی سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده می‎پردازد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 175 نفر می‌باشند؛ که از روش تصادفی طبقه‎ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 120 نفر به‎دست آمد. به منظور گردآوری داده‎های پژوهش، از پرسشنامه‎‎ استاندارد کلیپ سیوات و همکاران (2012) استفاده شد. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شد.. از روش آلفای کرونباخ (0.84) جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون چندگانه و ... با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. یافته‎ها حاکی از آن است که  اعتماد سازمانی‎( 0.83) و حمایت ادراک شده (0.653) با تعهد سازمانی ارتباط دارد. همچنین اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده(0.75) نیز ارتباط معناداری دارد. سازمان‎ها با بهره‎گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Trust, Organizational Commitment and Perceived Organizational Support at the Ministry of Economic Affairs And Finance

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahrami 1
  • Rasool Sarihi Asfestani 2

1 .Assistant Professor Member of Scientific Board in Islamic Azad University Naragh

2 Ph.D student of Scientific board in Islamic Azad University Isfahan ,Khorasgan

چکیده [English]

Success in competitive world requires the ability to develop trust-based relationships and is considered to be its key component. Accordingly, organizations and employees need to both be reliable and trust each other. And, organizational commitment is also an important occupational and organizational attitude which has been given the prime attention by the researchers of organizational behavior field. On the other, perceived organizational support indicates the employees’ perception regarding the extent of organization’s attention to their attempts, health, and peace. Hence, with respect to the importance of these factors in organizations, the present study examines the relationship between organizational trust, organizational multidimensional commitment, and perceived organizational support. Sample of the study consisted of the headquarters staff of deputy of financial supervision and bursary of the Ministry of Treasury and Economic Affairs (N=175). Stratified random sampling was applied and the sample size was gained as 120 employees based on Cochran’s formulae. To collect data, Clip Siwat et al (2012) questionnaire was used. Also, to enhance the validity of the questionnaire, the feedback from the elites of the field and experts of Ministry of Treasury and Economic Affairs were used. Chronbach’s alpha (0.84) was employed to determine the reliability of the questionnaire. Here, data analysis was carried out by means of correlation matrix, multi-regression equations, and SPSS. Results indicated that organizational trust (0.83) and perceived organizational support (0.653) Relationship organizational commitment And, organizational trust has significant Relationship on perceived organizational support (0.75). Exploiting these results organizations will be able to overcome their rivals in the modern ever-changing world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Organizational Trust
  • organizational commitment
  • Perceived organizational support

دوره 24، شماره 78
پاییز 1394
صفحه 1-16
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1394
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1394