تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از رویکرد یکپارچه BSC و AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی، شرکت توزیع برق استان قم با توجه به رویکرد یکپارچه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای - میدانی میباشد. کارت امتیازی متوازن (BSC)، چشم انداز و استراتژی های سازمان به صورت اهداف و مقیاس هایی در چهار منظر مالی،مشتری، فرایندهای داخلیو رشد و یادگیری ترجمه ترجمه کرده و به ارزیابی اثربخشی استقرار استراتژی های سازمان می پردازد. در اینپژوهش ابتدا تحقیقات انجام شده، مدارک و مستندات (شرکت توزیع برق قم) در زمینهشاخص های منابع انسانی، جمع آوری و سپس با استفاده از اهداف متناظر منظرهای BSC، شاخص ها در ساختار سلسله مراتبی قرار گرفت و برای هر یک از شاخص ها از پرسشنامه AHP و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که نرخ هزینه نیروی انسانی، رضایت شغلی، پوشش نیازسنجی آموزش و پوشش نیازسنجی نیروی انسانی جمله مهمترین شاخص های کلیدی عملکرد تعیین شده در حوزه منابع انسانی هستند. همچنین از بین شاخص های موجوددرمنظرهایکارتامتیازیمتوازن، شاخص رضایت شغلی نیروی انسانی با درجه اهمیت 8/55 درصد از جمله مهمترین شاخص های موجود در حوزه منابع انسانی است.

عنوان مقاله [English]

Identifying the Human Resource Performance Key Indicator using with integrated AHP &BSC approach (Case Study: Qom Province Electricity Distribution Company

نویسندگان [English]

  • gholamreza bordbaaar 1
  • mehdi karim sarizadi 2

چکیده [English]

This research has done in order to identifying the human resource performance key indicator; Qom province electricity distribution company with regard to integrated balanced scorecard approach of human resource and Analytic Hierarchy Process .the research method of the article is descriptive and library field data collecting. Balanced scorecard (BSCJ translated the company visions and strategies to aims and scales in four aspects of financial, customer, internal business process learning& growth evaluate the company's settlements impact. in this article at first the search has been done, the documentstfrom Qom province electricity distribution company) has been collected, then with the using of each BSC dimensions, the indicator have been placed in a hierarchy structure and a coefficient and weight was specified. The expert choice software is used to specifying of data analyze and AHP questionnaire for importance of coefficient .results indicate that human resource cost rate, job satisfaction, human resource and training needs assessment response ratios are of most important performance key indicator(KPI) in human resource area. and also among the present indicator in balanced scorecard dimensions, is determined the human resource job satisfaction with the importance grade of 55/8% is most important present indicator in human resource area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scored Card (BSC)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Key Performance indicator (KP!)

دوره 15، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 55-71
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395