آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اغلب محققان بر این باورند که از اوایل دهه ۱۹۵۰ که تعهد سازمانی در زمینه رفتار سازمانی مطرح شد،این مقوله به یکی از موضوع های مورد علاقه پژوهشگران تبدیل شد. چرا که آنان معتقدند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثر بخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهشی جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود.
این تحقیق به بررسی تأثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی در قالب سه زیر سیستم تأمین، ارزیابی عملکرد و پاداش و روابط با کارکنان، بر میزان تعهد سازمانی کارکنان، و مشخص کردن نقاط ضعف این سیاستها می پردازد. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های کایی-دو دوبعدی و ضریب همبستگی گاما و d سامرز نشان داده شد که بین سیاست های مدیریت منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد، وسپس با استفاده ازآزمونهایکای - دو تک بعدی به شناسایی سیاست های آسیب زای مدیریت منابع انسانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Commitment Based on Human Resource Polices Perspective

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad erabi 1
  • ali bagheri kaljahi 2

چکیده [English]

Many researches point out that organizational commitment has remained a topic of interest ever since it was introduced in the early 1950s to the field of organizational behavior, because they believe that properly managed, organizational commitment can lead to beneficial consequences such as organizational effectiveness, improved performance, reduced turnover and reduced absenteeism (Meyer & Allen, 1997; Baruch, 1998; nowadays, 1998; Buck & Watson, 2002; Dixon, 2002). The present study devotes to investigate the effect of human resources management policies as three subsystems: staffing, appraisal and reward, employee relations to the rate of employee organizational commitment and diagnosing the weakness points of these policies. It is shown that there is significant relationship between HRM1 policies and rate of OC2, using the analysis of information which obtains from questionnaire, two dimensional Chi - square test, Gamma and Somers's d correlation coefficient. Also, using one dimensional Chi - square test, we diagnose the problematic HRM policies of the rate of employee organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Commitment
  • Normative commitment
  • Continuance commitment

دوره 15، شماره 57
بهار 1387
صفحه 17-32
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1385
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1386
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1386