فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، کاوش در فرآیند درون فردی مشارکت کارکنان در تسهیم دانش می­باشد. در این تحقیق روش پژوهش ترکیبی استفاده شد. در ابتدا داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با تعداد 30 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارمندان یکی از سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی وابسته به آن که در صنعت برق استان یزد فعال‌اند، به دست آمد و از طریق کدگذاری باز و محوری، یافته‌ها در قالب مدل نظری تدوین شد. سپس بر اساس نتایج حاصله از کدگذاری، پرسشنامه تهیه و در اختیار 248 نفر از اعضای سازمان‌های مذکور قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از 164 پرسشنامه برگشتی جهت آزمون فرضیات تحقیق از طریق آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و نیز پایایی و روایی مدل با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده شد. یافته‌ها حاکی از روایی و پایایی مدل بوده و محاسبه شاخص‌های برازش نیز انطباق چارچوب مفهومی با واقعیت را تائید کرد. بر اساس یافته‌ها نشان داده شد که نگرش مثبت فرد در مورد تسهیم دانش، باورهای کلی فرد، امیال و علاقه‌ها و روحیات فرد، شخصیت، مشخصات ژنتیکی، خانوادگی و تحصیلی، رفتار گیرنده دانش در ایجاد حس خوب مؤثر است و منجر به میل به تسهیم دانش می‌گردد. از طریق آزمون رگرسیون، نقش مداخله‌گرایانه واحد سازمانی، مکان سازمان، نوع کار و زمان تسهیم دانش در ایجاد میل به تسهیم دانش نیز مورد تائید واقع شد. به‌طور کلی در این مطالعه با رویکردی اکتشافی ترکیبی، مشخص شد که عوامل درون فردی در میل به تسهیم دانش مؤثر بوده و لذا سازمان می‌تواند با تقویت این عوامل، مشارکت در تسهیم دانش را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Intrapersonal Contribution to Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Ali Shaemi Barzoki 1
  • Masoud Kianpour 2
  • Fatemeh Shakeri 3

1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Department of Social Science- sociology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan

3 Ph.D. Student in Business Administration(Organizational Behavior and Human Resource Management), Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research is tracking the intrapersonal factors that have affect onindividual employee’s engagement in knowledge sharing. The method of this research is mixed method and for qualitative analysis, the data were obtained through in-depth interviews with 30 top and middle managers and employees of a public organization and some its affiliated private companies from the Yazd Power Industry. Following open and axial coding, the theoretical model was constructed. According to coding results, a questionnaire was designed and for quantitative analysis was distributed among 248 members of these organizations. After gathering questionnaires, the data of 164 questionnaires were used for analyzing structural equation model(SEM) and determining validity and reliabilityof model by SMART PLS. Results showed validity and reliability of model and also conformity conceptual model with reality was confirmed by goodness of fit index. According to results, the person’s positive attitude to knowledge sharing and one’s overall beliefs, interests, ethos, personality, behavior and also genetic, family and educational specificities influence in creating good feelings about knowledge sharing and leads to willingness to engage in knowledge sharing. By regression analysis, the intervening role of organization department, place, type of work and time of knowledge sharing was confirmed. Totally, this study determined effect of intrapersonal factors in willingness to engage in knowledge sharing by a mixed exploratory approach. So, organizations can improve these factors to increasing contribution in knowledge sharing

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge Sharing
  • Contribution
  • Power industry
  • Yazd
ابیلی، خدایار؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛رشیدی، محمدمهدی و مختاریان فرانک(1390). "نقش عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری دانش سازمانی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی،" مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4(14)، 31-54.

 خاکی، غلامرضا(1392). روش تحقیق (با رویکرد گرانددی در پایان­نامه نویسی)، تهران: انتشارات فوژان.

داوری، علی و رضازاده، آرش(۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SMART PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

اخوان، پیمان و سرخوش، سیدمهدی(1393). "بررسی عوامل انگیزش و سازمانی مؤثر بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش،" نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات، 3(2)، 1051-1082.

پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد(1377). روش تحقیق کیفی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

سلیمی، قاسم؛ کشاورزی، فهیمه و حیدری، الهام(1393). "مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز،" فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(3)، 1-22.

سلیمانی، محمد؛ صادق فیضی، جعفر؛ پاشازاده، یوسف و برزگر قره باغ، جعفر(1391). "بررسی نقش و میزان تأثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش،" فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11، 73-81

صلواتی، عادل؛ زندی، رزان و امانی سحر(1393). "بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و تسهیم دانش(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)،" مدیریت صنعتی، 9( ویژه نامه مدیریت دانش)، 107-119.

علیزاده، ندا؛ پزشکی راد، غلامرضا و صدیقی، حسن(1393). "بررسی نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی،" مجله آموزش عالی، 2( 10)، 125-139.

قلی پور، رحمت ا... ؛ صمدی، حمزه و صمدی، حسین(1395). "ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش،" مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(3)، 879- 905

یوسفی، انیر؛ قلی پور، آرین؛ عباسی، داوود و قربانلو، محسن(1395). "بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)،"مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(3)، 647-665.

 Ajzen, I.(1991). “The theory of planned behavior,” Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Alam, S. S.; Ishak, N. A. and Zain, Z. M.(2009). “Assessing knowledge sharing behaviour among employees in SMEs: An empirical study,” International Business Review, 2(2), 115- 130.

Amato, S.; Vinzi, V. and Tenenhaus, M.(2004). “A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling,” Oral Communication to PLS Club France: HEC School of Management. March 24.

Antonio, A. S. and Morales, A. M.(2015). The mediating effect of strategic human resources practices on KM and firm performance. Revista Europea de Directio de la Emprsa.

Blau, P. M.(1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.

Bock, G. and. Kim, Y. G.(2002). “Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing,” Information Resources Management, 15(2), 14-21.

Bock, G. W.; Zmud, R.W.; Kim, Y.G. and Lee, J. N. (2005). “Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate.” MIS Quarterly, 29(1), 87-111.

Boer, I. B. and Van, P. (2011). “Relational model for Sharing behavior,” European Managemen Journal, 29(2), 85-97.

Campbell, A. (1998). Altruism and Aggression. The British Psychological Society Books.

Chen, S. S.; Chuang, Y. W. and Chen, P. Y.(2012). “Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of KMS quality, KMS self-efficacy, and organizational climate,” Knowledge-based Systems, 31, 106-118.

Chen, C. J. and Hung, S. W.(2010). “To give or to receive? Factors influencing members’ knowledge sharing and community promotion in professional virtual communities,” Information & Management, 47(4), 226-236.

Chou, S. Y. and Person, J. (2011). “A demographic study of information technology professionals organizational citizenship behavior.” Journal of Management Research, 3, 1-15.

Connelly, C.(2000). Predictors of Knowledge Sharing in Organizations, MSc Thesis for Queen’s School of Business, Queen’s University, Kingston.

Constant, D., Kiesler, S. and Sproull, L. (1994). “What's mine is ours, or is it? A study of attitude about information sharing,” Information Systems Research, 5(4), 400-422.

Cook, K. S.(2006). Social exchange theory,. In K. S. Cook(ed.), Handbook of Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage.

Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.

Davenport, T. H., and LPrusak, L.(1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. MA, Boston: Harvard Business School Press. .

Dehghani, M. R.; Hayat, A. A.; Kojuri, J. and Smi, K. (2015). “Role of organizatinal citizenship behaviour in promoting KS,” Journal of Health Management and Informatics., 2(4), 126-131.

DeTienne, K. B.; Dayer, G.; Hoopes, C. and Harris, S. (2004). “Toward a model of effective knowledge management and directions for future research: Culture, leadership & CKOs,” Leadership & Organizational Studies, 10(4), 26-43.

Din, N. and Haron, S.(2012). “Knowledge sharing as culture among Malaysian online social networking users,” Procedia- Social and Behavioral Sciences, 50, 1043-1050.

 

Duval, S. and Wicklund, R.(1972). A theory of objective self awareness. New York: Academic Press.

Evans, M. (2012). knowledge sharing: An empirical study of the role of trust and other social- cognitive factors in an organizational setting. Dissertation for Doctor of philosophy, University of Toronto.

Fornell, C. and Larcker, D.(1981). “Evaluating structural equation modeling with unobserved variables and measurement error,” Marking Research,18(1), 39-50.

Grant, A. (2013). “In the company of givers and takers from,” Harvard Business Review, 91(4), 90-7.

Hislop, D. (2003). “Linking human resource management and knowledge management via commitment: A review and research agenda,” Employee Relations, 25, 182-202.

Isaac, R. G.; Zerbe, W. and Pitt, D. C.(2001). “Leadership and motivation: The effective application of expectancy theory,” Journal of Managerial Issues., 13(2), 212-226.

Ismaeel, N. and Qammach, J. (2016). “The mediating role of knowledge sharing on relationship between IT capability and II support as predictors of innovation performance,” Perocedia Economic and Finance, 39, 562-570.

Jahani, S.; Ramayah, T. and Effendi, A. A. (2011). “Is reward system and leadership important in knowledge sharing among academics?” American Journal of Economics and Business Administration, 3(1), 87-94.

Jeon, S.; Kim, Y. G. and Koh, J. (2011). “An integrative model for knowledge sharing in communities-of-practice,” Journal of Knowledge Management, 15, 251–269.

 Kim, Y. G.; Kuzu, O. H. and Ozilham, D. (2014). “The effect of employee relaionships and knowledge sharing on employees performance” Social and Behavioral Sciences, 109, 1370-1374.

Law, C. C. and Ngai, E. W.(2008). “An empirical study of the effects of KS and learning behaviors on firm performance,” Expert Systems with Applications, 34, 2342–2349.

Lee, H. S. and Hong, S. A.(2014). “Factors Affecting Hospital Employees' KS Intention and Behavior, and Innovation Behavior,” Osong Public Health and Research Perspectives, 5(3), 148-155.

Lin M.; Hung S. and Chen C. (2009). “Fostering the determinants of KS in professional virtual communities,” Computers in Human Behavior, 25(4), 929–939.

Oye, N. D.; Mazleena, S. and Noorminshah, A. (2011). “KS in workplace: Motivators and demotivators,” International Journal of Managing Information Technology, 3(4), 71-84.

Renzl, B. (2008). “Trust in management and KS: The mediating effects of fear and knowledge documentation,” Omega, 36, 206-220.

Riege, A. (2005). “Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must conside,” Journal of Knowledge Management, 9(3), 18–35.

Sasmita Palo, L. C. (2016). “Investigating Factors Affecting KS Intention of Salespeople,” Management and Labour Studies, 40(3), 1-23.

Seba, I.; Rawly, J. and Lambert, S.(2012). “Factors affecting attitudes and intentions towards knowledge sharing in the Dubai Plice Force,” International Journal of Information Management, 32(4), 51_74

Shabrina, V. and Silvianita, A. (2015). “Factors analysis on knowledge sharing at Telkom Economic and Business School (TEBS) Telkom University Bandung,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 198-206.

Strauss, A. L. and Corbin, J.(1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage.

Suzilawati, I. and Low Hock, H.(2015). “The Roles of Learning in Stimulating KS at SMEs,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 230-237.

Szulanski, G. (2003). “Sticky Knowledge: Barriers to Knowing in the Firm,” London: Sage publication.

Tohidinia, Z. and Mosakhani M. (2010). “Knowledge sharing behavior and its predictors,” Industrial Management & Data Systems, 110(4), 611-631.

Vanden Brink, P. (2003). Social, individual and technological conditions that enable KS. (Phd Thesis), Universiteit van Amsterdam.

Wang, S. and Noe, R. A. (2010). “Knowlegde Sharing: A review and directions for future research,” Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.

Wang, W. (2016). “Examining the Influence of the Social Cognitive Factors and Relative Autonomous Motivations on Employees’ KS Behaviors,” Decision Sciences, 47(3), 414-436.

Wasko, M. M. and Faraj, S.(2005). “Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice,” MIS Quarterly, 29(1), 35-57.

Wickramasinghe, V. and Widyaratne., R.(2012). “Effects of interpersonal trust, team leader support, rewards, and KS mechanisms on KS in project teams,” VINE, 42(2), 214-236.

Wu, T.Y. and Hu, C. (2009). Abusive supervision and emotional exhaustion: Dispositional antecedents and boundaries. Group & Organization Management, 34, 143-169.

Zhang, L. and Cheng, J. (2015). “Effect of Knowledge Leadership on KS in Engineering Project Design Teams: The Role of Social Capital,” Project Management Journal, 46(5), 111-124

 Zhang,P, Ng,F, (2012). “Attitude toward knowledge sharing in construction teams,” Industrial Management & Data Systems, 112(9), 1326-1347


دوره 27، شماره 88
تابستان 1397
صفحه 103-141
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1396