تأثیر دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2020.41761.3288

چکیده

اکثر مشاغل پیشخوان، فشار روحیِ زیادی بر کارکنان وارد می‎کنند؛ زیرا کارکنان با تقاضای مداوم و روزافزون مدیران و مشتریان سروکار دارند، محققان بر این باورند که تنها کارکنان دارای توان روان‌شناختی بالا از پس مشاغل چالشی بر می‎آیند. در این پژوهش به بررسی اثر میانجی سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه‌ای متشکل از 828 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد دل‌بستگی شغلی تأثیر مثبت معناداری بر سرمایه روان‌شناختی دارد. سرمایه روان‌شناختی نقش میانجی بین دل‌بستگی شغلی و بهزیستی و کنترل بر کار ایفاء می‌نماید. از طرفی نتایج بیانگر آن است که بانک‌ها برای ارائه خدمات مشتری‌مدار باید برنامه جذب و بکارگیری کارکنان با سرمایه روان‌‌شناختی بالا را در دستور کار قرار دهند، چرا که این افراد از منظر روان‌شناختی دارای شور و حرارت و جذب در کار خود بوده و موجب ارتقاء بهزیستی و کنترل بیشتر بر کار خود خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Work Engagement on Well-being and Control at Work: Mediating Role of Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Mahdi Joneidi Jafari 2

1 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

2 Ph.D. of IT Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University (ATU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Most of the frontline jobs put a lot of pressure on employees, because employees are in constant demand of managers and customers. Scholars believe psychological capable employees can overcome this challenge. This paper examines the mediating effect of psychological capital on work engagement, well-being and control at work. This study was conducted using a descriptive-survey research method with a sample of 828 employees of Mellat Bank, using a questionnaire and through structural equation method. The results of the research show that: (1) there is a significant relationship between work engagement and psychological capital. (2) Psychological capital plays the role of mediator between work engagement and well-being and control at work. (3) The results indicate that banks for providing customer orientation services, should put a program for recruiting and employing high psychologically staff, since they are vigorous and absorbed to their work and will promote well-being and control their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work engagement
  • psychological capital
  • Control at Work
  • well-being
  • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1398