بهینه سازی در سیستم های صف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صف ها یکی از سیستم های پیچیده اجتماعی رایج در زندگی روزمره می باشند و بطور اجتناب ناپذیری با حوزه فعالیت های سازمانها مرتبط شده اند بطوری که مدیران جهت بهبود بهره وری سیستم های عملیاتی، ناگزیر به مطالعه و شناخت و تصمیم گیری در این مقوله می باشند. در این مقاله به توصیف و تحلیل اجزای الگوی منطقی صف پرداخته ایم و کوشش نمودیم تا ساختار یک سیستم صف در جهان واقعی به لحاظ شرایط تغیر و عدم قطعیت را معرفی نموده و رفتار واقعی اجزای سیستم صف را تجزیه و تحلیل نماییم. در این راستا با استفاده از الگوی نظری سنتی ریاضی، زمینه تحلیل منطقی ساختار صف را فراهم نموده و جهت کمک به تصمیم گیری مدیران در زمینه ایجاد شرایط بهینه تشکیل صف ها و کنترل موثر آنها، تکنیک های شبیه سازی مناسب که عوامل عدم اطمینان و بی ثباتی موثر بر ساختار صف ها را وارد مدل مطالعه می نمایید ارائه نموده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimized line systems

نویسنده [English]

  • jamshid salehisedghiani

دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 77-90
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395