فرهنگ دانایی (ابعاد، شاخص ها و مقایسه چند سازمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنک دانایی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش، بیان کننده  ارزشها و باورهای افراد در مورد خلق، تسهیم، و بکارگیری دانش است؛ و نقشی بسیار اساسی در موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت دانش ایفا می کند. از این رو سنجش فرهنگ دانایی و ایجاد و تقویت ارزشها و باورهای سوق دهنده فعالیت های مدیریت دانش، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، با مرور گسترده ادبیات مدیریت دانش، ابعاد فرهنگ دانایی در سه حیطه کلی خلق، تسهیم و بکارگیری دانش و با شاخص های باور شخصی، سیستم پاداش و انگیزش، فضای باز، اعتماد، تعاملات اجتماعی، تعهد، تسهیم دانش به عنوان قدرت، آزادی عمل در مقابل کنترل، حمایت مدیریت ارشد، دسته بندی شد. بر این اساس ابزاری برای سنجش فرهنگ دانایی تدوین
گردید و با استفاده از آن، فرهنگ دانایی در سه سازمان، اندازه گیری و با هم مقایسه شد. در نهایت پیشنهادهایی برای تقویت ابعاد فرهنگ دانایی متناسب با یافته ها، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Culture (Dimensions, Criteria and Comparison of Three Different Organizations)

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad zahedi 1
  • ali entezari harsini 2

چکیده [English]

Knowledge culture as one of the most important factors affecting on knowledge management, describes values and beliefs about creating, sharing and implementing knowledge. It plays a basic role in successfulness of knowledge management. Hence, assessing knowledge culture, creating and reinforcing of relevant values and activities to knowledge management is very important. In this research, following an extensive review of literature of knowledge management, dimension of knowledge culture categorized in three general areas of creating, sharing and implementing as well as criteria of: personal beliefs, commitment, knowledge sharing as a source of power, freedom of action v.s. control, and senior management support. Based on these criteria an instrument for assessing knowledge culture was composed and used for measurement and comparison of knowledge culture in three organizations. According to the results, concluding remarks for enhancing dimension of knowledge culture were made at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge culture
  • knowledge creating culture
  • knowledge sharing culture
  • knowledge implementing culture

دوره 14، شماره 56
زمستان 1386
صفحه 45-70
  • تاریخ دریافت: 06 آبان 1386
  • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1386
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1386