ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه همگام با تمرکز بر مغز افزار و و تفوق منابع انسانی به عنوان مهمترین عناصر ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمانها، مدیریت در تلاش است با شناخت هر چه بیشتر این منبع، زمینه های رشد و بالندگی آن را فراهم آورده و در محیط رقابتی فرصتهای بیشتری را در اختیار گرفته و منافع افزون تری حاصل نماید. مسلماً نخستین گام در توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای فعلی نیروی انسانی سازمان و ارزیابی میزان رضایت آنها از وجوه مختلف سازمانی و طی آن تدوین استراتژی بهبود دهنده ابعاد مختلف سازمان با اتکاء بر اولویتها و عوامل مؤثر بر رضایت از دیدگاه نیروی انسانی میباشد.
 در این مقاله بر اساسی مطالعه و بررسی تئوری های مختلف رضایت و انگیزش، در نگرش های مختلف مدیریت عوامل مؤثر بر رضایت فرد از سازمان شناسایی و با اعمال رویکرد سیستمی طبقه بندی می شوند، طی آن با در نظر گرفتن ویژگی های مطلوب جامعیت و انعطاف پذیری و تامین خصوصیت رفتاری سطح رضایت از عوامل مختلف مؤثر بر آن بنا به نظریه دو عاملی هرزبرگ، مدل عمومی تابع خطی رضایت و ابزار پرسشنامه ای جهت سنجش آن تدوین می گردد. در ادامه نیز پایایی و روایی مدل عمومی و ابراز سنجش مورد بررسی قرار گرفته که براساس نتایج حاصله تایید می گردد. سپس با استفاده از تکنیک ها و مفاهیم آماری و ریاضی، زمینه لازم جهت تجزیه و تحلیلی نتایج و برنامه ریزی بهینه منابع مختلف سازمان به منظور بیشینه سازی میزان رضایت پرسنل سازمانی فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Proposed Mathematical Model for Measuring Personal Satisfaction in Economical- Social System

نویسندگان [English]

  • mohmmadtaghi taghavi 1
  • hoseyn osareh 2

چکیده [English]

Nowadays, along with concentration on human resources as the most important element of the organization's competitive advantage, managers try to provide growth and development for their human resources and achieve more opportunities in competitive environments and e am more benefits by means of being more familiar with those resources. The first steps in developing human resources would be absolutely as follows: Knowing the present needs of human resources of organization and evaluating their satisfaction from different aspects of organization, and providing strategies to promote different aspects of the organization according to priorities and effective factors on satisfaction based on viewpoints of human resources. In this article, by studying and evaluating different satisfaction and motivation theories in different managerial viewpoints, Effective competitive conditions from two different dimensions: 1- how to behave and, 2- how to manage a case. Finally, determining the gap of the present situation and that of the desired situation- it- will provide proper strategies to pass from the present state and 'to, reach to the competitive position.


دوره 12، شماره 46
تابستان 1384
صفحه 87-110
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395