بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه زنجان

2 هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه زنجان

10.22054/jmsd.2020.43485.3358

چکیده

این پژوهش برای به‌دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش‌محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان‌ها امری لازم و ضروری تلقی می‌شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان‌های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه‌های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه‌ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه‌ها نشان داد اگر متغیر ارزش‌محوری در تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش‌‌محوری با مقدار 66/0 مشخص می‌شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تأثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می‌باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش‌محوری درسازمان‌های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Social - Cultural Factors on Organizational Health and the Mediating Role of Core Value

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Mostafa jafari 2
  • leyla fallahi 3

1 Assistant Professor of Management and Accounting Department, "Faculty of Social Sciences in Zanjan. The. Zanjan

2 Assistant Professor of Management and Accounting Department, "Faculty of Social Sciences in Zanjan. Zanjan

3 MA student of the Islamic Human Resource Management, Zanjan University. Zanjan

چکیده [English]

In this study, besides investigating the efficacy of Social - Cultural Factors on organizational health, the role of valuation as a mediating variable are studied. Because recognizing the relationship among these variables is considered essential in order to survive in the turbulent world today. The present applied research is descriptive-survey in terms of method. The statistical population includes managers and employees of selected organizations in Maragheh and Zanjan. The statistical sample size determined as 443 subjects using Cochran's formula and the questionnaires were distributed among samples using stratified random sampling. structural equation modeling of SPSS20 and PLS software were used to test the hypotheses. Results show that Social - Cultural Factors affects organizational health with severity (0.19) and it affects organizational health with mediating role of valuation with severity (0.66). Also, the Islamic Development Organization allocated the highest mean score of Social - Cultural Factors (4/39) the organizational health score (3/64), and The Foundation of Martyrs and Veterans Affairs (3/47).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural-Social Factors
  • Organizational health
  • Core Value of Organization
  • demographic characteristics
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1398