چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیارگروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

2 . استادیارگروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

3 . استادیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور فارس

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

5 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، معرفی الگویی است که به کمک آن بتوان ویژگی های فرهنگ کار و تلاش در سطوح مختلف، اعم از یک صنعت خاص یا سطوح منطقه ای و ملی را به تصویر کشیده و تحلیل نمود. برای این منظور، با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی، تلاش شد تا با بررسی متون علمی و مذهبی، کدهایی که نمایانگر ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی مطلوب و یا نامطلوب کار و تلاش در جامعه‌ی ایرانی- اسلامی هستند، شناسایی شوند. یافته‌های پژوهش که با توجه به نظریه‌ی تحلیل میدان نیرو تبیین گردید، نشان دادند که ویژگی های فرهنگ کار و تلاش در قالب دو دسته ویژگی‌های پیش‌برنده و بازدارنده قابل تبیین هستند؛ به گونه‌ای که این ویژگی‌ها دارای رابطه بیرونی منفی با یکدیگر بوده و در درون نیز دارای اجزایی با رابطه متقابل مثبت هستند. بر مبنای این الگو، بهبود و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش در یک جامعه مستلزم تقویت ویژگی های پیش برنده و تضعیف ویژگی های بازدارنده ای است که سست کننده کار و تلاش می باشند. به این ترتیب نیل به وضعیت مطلوب فرهنگ کار و تلاش می‌تواند از طریق دو دسته از اقدامات ایجابی و سلبی امکان پذیر گردد که در اقدامات سلبی تلاش مدیران باید معطوف به تضعیف ویژگی‌های بازدارنده و در اقدامات ایجابی نیز این تلاش‌ها باید معطوف به تقویت ویژگی‌های پیش‌برنده باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework to Evaluate and Analyze the Features of Work Culture

نویسندگان [English]

 • Habibollah Ranaei Kordshouli 1
 • Moslem Alimohammadlo 2
 • Mohsen Jajarmizadeh 3
 • Abbas Abbasi 4
 • Ahmad Allahyari Bouzanjani 5

1 Associate Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University

2 Assistant Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University

3 Assistant Professor, Faculty of Management, Payame noor University Shiraz

4 Associate Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University.

5 Ph.D. Student of HRM, Faculty of Economy and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This research aims to design a model that can illustrate and analyze the features of work culture in different levels such as a specific industry, regional or national. For this aim, using the content analysis on academic experts’ opinion, scientific and religious text, the values and norms that are representative of work culture in Iranian society were identified. Using the force field analyses theory, findings were analyzed, and it is founded that deriving and restraining forces are two factors that forms the Iranian work culture. Furthermore, it is was founded that externally, these forces are negatively correlated to each other but internally, their attributes are negatively interrelated. Therefore, reinforcement of each attribute can lead to increase of other similar attributes and finally, weakening the other deriving or restraining factor. As a general conclusion, it can be said that to attain ideal work culture, two types of positive and negative actions are necessary. In negative actions, managers’ decisions are toward weakening the restraining forces and in positive actions, toward reinforcement of deriving forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • Work and Effort
 • Ideal work culture
 • Culture in Iranian society
 • Force field analysis
احمدی، سیروس. (1391). بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن. جامعه شناسی کاربردی، 2(23)، 21-4.

احمدی، سیروس و روستا، لهراسب. (1390). بررسی مقایسه ای فرهنگ کار زنان و مردان. زن و جامعه، 2(2)، 39-58.

اکبری، کرامت اله و اردشیری، مهرداد. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار (مطالعه موردی کارکنان بخش دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد). شناخت، 3(9)، 181-210.

باباخانیاه، اعظم. (1392). بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام). حدیث اندیشه، 8(15)، 91-128.

پوریوسفی، حمید؛ فتحی، سروش و پوریوسفی، محمدعلی. (1391). بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت. زن و جامعه، 1(3)، 135-152.

خدادادحسینی، سید حمید؛ متقی، پیمان. (1388). مهندسی فرهنگ کسب و کار در ایران. نامه پژوهش فرهنگی, 1(10), 39-60.

رحیمی‌دهسوری، جواد. (1393). موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ کار و همت در جامعه ی اسلامی. بصیرت و تربیت اسلامی، 0(11)، 51-82.

عربی، سید هادی و شیخیانی, حمزه. (1389). فرهنگ کار و نگرش های جوانان. اسلام و علوم اجتماعی، 2(2)، 143-164.

عظیمی‌هاشمی، مژگان. (1388). فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی. مطالعات اجتماعی ایران، 3(3)، 111-143.

غلامرضایی، سوسن؛ غلامرضایی، سیمین و بلوری‌الکران، زینب. (1389). بررسی میزان تأثیر ابعاد اجتماعی فرهنگ کار بر بهره وری زنان در وزارت کار و امور اجتماعی. کار و جامعه (125)، 106-120.

قرآن کریم

والمحمدی، چنگیز و روشن‌ضمیر، شروین (1392). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 119-141.

نهج‌البلاغه

Alavi, S. B., & McCormick, J. (2007). Measurement of vertical and horizontal idiocentrism and allocentrism in small groups. Small Group Research, 38(4), 556-564.

Ali, A. (1988). Scaling an Islamic work ethic. The Journal of Social Psychology, 128(5), 575-583.

Allen, R. F., & Dyer, F. J. (1980). A tool for tapping the organizational unconscious. Personnel Journal, 59(3), 192-198.

Andrunik, A. P., & Svetlakov, A. G. (2013). Overcoming Opportunistic Behavior of Personnel in Modern Companies. World Applied Sciences Journal, 22(1), 57-62.

Baek‐Kyoo, J., & Sunyoung, P. (2010). Career satisfaction, organizational commitment, and turnover intention: The effects of goal orientation, organizational learning culture and developmental feedback. Leadership & Organization Development Journal, 31(6), 482-500. doi: 10.1108/01437731011069999

Birgit, L., Bryan, L., & Robert, D. W. (2002). The effects of organizational culture and market orientation on the effectiveness of strategic marketing alliances. Journal of Services Marketing, 16(3), 201-222. doi: 10.1108/08876040210427209

Botcheva, L., White, C. R., & Huffman, L. C. (2002). Learning culture and outcomes measurement practices in community agencies. American Journal of Evaluation, 23(4), 421-434.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Cable, D. M., & Judge, T. A. (1997). Interviewers' perceptions of person–organization fit and organizational selection decisions. Journal of applied psychology, 82(4), 546.

Calori, R., & Sarnin, P. (1991). Corporate culture and economic performance: A French study. Organization studies, 12(1), 049-074.

Chia, P., Maynard, S., & Ruighaver, A. (2002). Understanding organizational security culture. Proceedings of PACIS2002. Japan.

Cho, J. Y., & Lee, E.-H. (2014). Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. The Qualitative Report, 19(32), 1.

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of applied psychology, 86(3), 386.

Cooke, R. A., & Szumal, J. L. (1993). Measuring normative beliefs and shared behavioral expectations in organizations: The reliability and validity of the Organizational Culture Inventory. Psychological reports, 72(3c), 1299-1330.

Cullen, J. B., Victor, B., & Bronson, J. W. (1993). The ethical climate questionnaire: An assessment of its development and validity. Psychological reports, 73(2), 667-674.

Dawson, M., Abbott, J., & Shoemaker, S. (2011). The Hospitality Culture Scale: A measure organizational culture and personal attributes. International journal of hospitality management, 30(2), 290-300.

De Castro, J. (2012). An assessment of the organisational norms of individuals within a marketing company. (a thesis in master of busines administration degree), university of wales.  

Delobbe, N., Haccoun, R. R., & Vandenberghe, C. (2002). Measuring core dimensions of organizational culture: A review of research and development of a new instrument. Unpublished manuscript, Universite catholique de Louvain, Belgium.

Dobni, C. B. (2008). Measuring innovation culture in organizations: The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 11(4), 539-559.

Farrell, D., & Petersen, J. C. (1982). Patterns of political behavior in organization. Academy of management Review, 7(3), 403-412.

Feinstein, J. S., & Stein, J. (1988). Employee opportunism and redundancy in firms. Journal of Economic Behavior & Organization, 10(4), 401-414. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0167-2681(88)90061-3

Floersch, J., Longhofer, J. L., Kranke, D., & Townsend, L. (2010). Integrating thematic, grounded theory and narrative analysis: A case study of adolescent psychotropic treatment. Qualitative Social Work.

Furrer, O., Liu, B. S.-C., & Sudharshan, D. (2000). The relationships between culture and service quality perceptions basis for cross-cultural market segmentation and resource allocation. Journal of service research, 2(4), 355-371.

Gannon, M. J., Locke, E. A., Gupta, A., Audia, P., & Kristof-Brown, A. L. (2005). Cultural metaphors as frames of reference for nations: A six-country study. International Studies of Management & Organization, 35(4), 37-47.

Glaser, S. R., Zamanou, S., & Hacker, K. (1987). Measuring and interpreting organizational culture. Management Communication Quarterly, 1(2), 173-198.

Harrington, J. R., & Gelfand, M. J. (2014). Tightness–looseness across the 50 united states. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(22), 7990-7995.

Hee, S. S., Youngoh, J., & Larry, T. H. (2015). Police transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of organizational culture. Policing: an international journal of police strategies & management, 38(4), 754-774. doi: 10.1108/PIJPSM-05-2015-0066

Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of marketing research, 37(4), 449-462.

Isaac, R. G. (2005). Supervisor and employee value congruence and ratings of job performance. University of Strathclyde.  

Jackson, C. L., Colquitt, J. A., Wesson, M. J., & Zapata-Phelan, C. P. (2006). Psychological collectivism: a measurement validation and linkage to group member performance. Journal of Applied psychology, 91(4), 884.

Jondle, D., Ardichvili, A., & Mitchell, J. (2014). Modeling ethical business culture: Development of the Ethical Business Culture Survey and its use to validate the CEBC model of ethical business culture. Journal of Business Ethics, 119(1), 29-43.

Jung, J. M., & Kellaris, J. J. (2001). Measuring individualism and collectivism at the level of the individual: Preliminary report on the development and assessment of a parsimonious scale. Paper presented at the American Marketing Association. Conference Proceedings.

Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. Journal of organizational behavior, 29(7), 923-947.

Latif, A., Abideen, Z. U., & Nazar, M. S. (2011). Individual Political Behavior in Organizational Relationship. J. Pol. & L., 4, 199.

Lee Huey, Y., & Kamarul Zaman Bin, A. (2009). The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance. Leadership & Organization Development Journal, 30(1), 53-86. doi: 10.1108/01437730910927106

Leo, Y. M. S., & Alan, C. B. T. (2000). How does marketing effectiveness mediate the effect of organizational culture on business performance? The case of service firms. Journal of Services Marketing, 14(4), 295-309. doi: 10.1108/08876040010334510

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers (Edited by Dorwin Cartwright.).

Liden, R. C., & Mitchell, T. R. (1988). Ingratiatory behaviors in organizational settings. Academy of management Review, 13(4), 572-587.

Marchand, A., Haines, V. Y., & Dextras-Gauthier, J. (2013). Quantitative analysis of organizational culture in occupational health research: a theory-based validation in 30 workplaces of the organizational culture profile instrument. BMC public health, 13(1), 443.

Marks, D. F., & Yardley, L. (2004). Research methods for clinical and health psychology: Sage.

Matsumoto, D., Weissman, M. D., Preston, K., Brown, B. R., & Kupperbusch, C. (1997). Context-specific measurement of individualism-collectivism on the individual level the individualism-collectivism interpersonal assessment inventory. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28(6), 743-767.

Maznevski, M. L., & DiStefano, J. J. (1995). Measuring culture in international management: The Cultural Perspectives Questionnaire. Retrieved from The University of Western Ontario:

Md Zabid Abdul, R., Murali, S., & Azmawani Abdul, R. (2004). The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 25(2), 161-179. doi: 10.1108/01437730410521831

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of applied psychology, 76(6), 845.

Namey, E., Guest, G., Thairu, L., & Johnson, L. (2008). Data reduction techniques for large qualitative data sets. Handbook for team-based qualitative research, 137-161.

Nemeth, L. S. (1998). Measuring organizational learning. (Muster of Education), National Library of Canada= Bibliothèque nationale du Canada.  

Noorderhaven, N. G., & Tidjani, B. (2001). Culture, governance, and economic performance: An explorative study with a special focus on Africa. International Journal of Cross Cultural Management, 1(1), 31-52.

O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management journal, 34(3), 487-516.

Patterson, M. G., West, M. A., Shackleton, V. J., Dawson, J. F., Lawthom, R., Maitlis, S., . . . Wallace, A. M. (2005). Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation. Journal of organizational behavior, 26(4), 379-408.

Peter, L., & John, C. (2004). The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction and organisational commitment: A cross‐national comparison. Journal of Management Development, 23(4), 321-338. doi: 10.1108/02621710410529785

Ralston, D. A. (1985). Employee ingratiation: The role of management. Academy of management Review, 10(3), 477-487.

Ralston, D. A., Terpstra-Tong, J., Maignan, I., & Napier, N. K. (2006). Vietnam: A cross-cultural comparison of upward influence ethics. Journal of International Management, 12(1), 85-105.

Rawat, H. (2007). Sociology: Basic Concepts: Rawat Publications.

Rivero, O. (2014). Rumors in the Workplace Affecting Organizational Change Readiness. Global Journal of Management And Business Research, 13(12).

Robbins, S. J., Timothy. (2012). Organizational Behavior (15 ed.): Prentice Hall.

Robert, C., & Wasti, S. A. (2002). Organizational individualism and collectivism: Theoretical development and an empirical test of a measure. Journal of management, 28(4), 544-566.

Roccas, S., & Schwartz, S. H. (1997). Church-state relations and the association of religiosity with values: A study of Catholics in six countries. Cross-Cultural Research, 31(4), 356-375.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values (Vol. 438): Free press New York.

Ruighaver, A. B., Maynard, S. B., & Chang, S. (2007). Organisational security culture: Extending the end-user perspective. Computers & Security, 26(1), 56-62.

Samuel Craig, C., & Douglas, S. P. (2006). Beyond national culture: implications of cultural dynamics for consumer research. International Marketing Review, 23(3), 322-342.

Sarros, J. C., Gray, J., Densten, I. L., & Cooper, B. (2005). The organizational culture profile revisited and revised: An Australian perspective. Australian Journal of Management, 30(1), 159-182.

Sashkin, M. (1991). Organizational beliefs questionnaire: Pillars of excellence: Organization Design and Development.

Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied psychology, 48(1), 23-47.

Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis. Journal of research in personality, 38(3), 230-255.

Srite, M., & Karahanna, E. (2006). The role of espoused national cultural values in technology acceptance. MIS Quarterly, 679-704.

Trevino, L., Butterfield, K., & McCabe, D. (1995). Contextual influences on ethics-related outcomes in organizations: Rethinking ethical climate and ethical culture. Paper presented at the Annual Academy of Management Meeting, Vancouver, BC.

Valle, M., & Perrewe, P. L. (2000). Do politics perceptions relate to political behaviors? Tests of an implicit assumption and expanded model. Human relations, 53(3), 359-386.

van Muijen, J. J. (1999). Organizational culture: The focus questionnaire. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(4), 551-568.

Victor, B., & Cullen, J. B. (1987). A theory and measure of ethical climate in organizations. Research in corporate social performance and policy, 9(1), 51-71.

Voich, D. (1995). Comparative empirical analysis of cultural values and perceptions of political economy issues: Praeger Publishers.

Wagner, J. A. (1995). Studies of individualism-collectivism: Effects on cooperation in groups. Academy of Management journal, 38(1), 152-173.

Wagner, J. A., & Moch, M. K. (1986). Individualism-collectivism: Concept and measure. Group & Organization Management, 11(3), 280-304.

Williams, Z., Ponder, N., & Autry, C. W. (2009). Supply chain security culture: measure development and validation. The International Journal of Logistics Management, 20(2), 243-260. doi:doi:10.1108/09574090910981323

Wolfgang, M. (2013). Effect of organizational culture on employee commitment in the Indian IT services sourcing industry. Journal of Indian Business Research, 5(2), 76-100. doi: 10.1108/17554191311320764.

Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2004). The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation. Human Resource Development Quarterly, 15(1), 31-55.

Zhi, C., Baofeng, H., Yuan, L., & Xiande, Z. (2015). The impact of organizational culture on supply chain integration: a contingency and configuration approach. Supply Chain Management: An International Journal, 20(1), 24-41. doi: 10.1108/SCM-11-2013-0426.

 

 

 

 


دوره 25، شماره 81
پاییز 1395
صفحه 25-56
 • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1395
 • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1395