ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رهبران نوآور با خلق ایدهها و چشماندازهای جدید مسیر تازهای از رشد و شکوفایی را فراروی
سازمانها قرار میدهند و نوید بخش بهبود عملکرد سازمانها و کسب مزیت رقابتی خواهند بود.
هدف در این مقاله بررسی سبک رهبری نوآور به عنوان عاملی موثر در تغییر و یا ایجاد استراتژی
مناسب در سازمان است و نتایج حاصل از آن را بر روی میزان عملکرد سازمان و تحقق اهداف
سازمانی بررسی میکند. چشمانداز، ماموریت، اهداف و عملکرد از جمله بعدهای شفافیت سازمانی
میباشد. این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی
است. با توجه به جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت هواپیماسازی ایران
)هسا( می باشند، نمونه مورد محاسبه طبق فرمول نمونهگیری کوکران 891 نفراست که به صورت
تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدهاند. پس از جمعآوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه، برای تجزیه
وتحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که رهبری
نوآور تاثیر مثبت و معناداری با ایجاد استراتژی مناسب بر شفافیت سازمانی دارد. در پایان نیز
پیشنهاداتی با هدف افزایش مطلوبیت اهداف و اثربخشی عملکرد سازمان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ccultivating Strategic fit and Organizational Transparency PromotionThrough Innovation Leadership Style

نویسندگان [English]

  • Mir ali seyed naghavi 1
  • F Farahani 2

1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting Allame Tabataba’i University

2 Master Student of Public Management, Allameh Tabataba’i

چکیده [English]

Innovative leaders with creating new ideas and perspectives put new path of growth and prosperity in contrast of organization and promise to improve organizational performance and achieve competitive advantage. The purpose of this paper, an innovative leadership style as a factor in changing or creating proper strategy in organizations and The results of the studies on the organizational performance and achieve organizational goals. Vision, mission, objectives and performance of the dimensions of institutional transparency. In terms of aim, this is an applied research, and in terms of data collection method, it is a descriptive – survey type study. Since statistical population consists of all Employees and directors of the Iranian aircraft company (HESA), the computed sample by Kokran sampling technique is 198 selected randomly as statistical population of the research. Questionnaire was the survey instrument and for testing hypothesis, structural equation modeling was used. the result showed that Innovative leader with a positive and significant impact on the transparency of the organization's strategy. Finally, recommendations are provided to improve the utility purposes and the Effectiveness of organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation leadership
  • strategic fit
  • organizational Transparency
  • Iranian aircraft company (HESA) 

دوره 22، شماره 72
زمستان 1392
صفحه 75-97
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1392
  • تاریخ بازنگری: 14 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 07 بهمن 1392