تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آّباد

چکیده

برای این که سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را ارتقا دهد، نیاز  است که روی بلوغ درسطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید. بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه بلوغ سازمانی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن می توان به 8 مؤلفه زیر به صورت خلاصه به عنوان نشان هها و دستاوردهای آن اشاره نمود: 1 توسعه پایدار سازمان 2 افزایش بهره وری 3 سرآمدی و تعالی سازمان 4 تعالی کارکنان 5 تعالی مشتری مداری 6 مزیت رقابتی 7 چابکی سازمان 8 افزایش قابلیت سازگاری سازمان. پژوهش حاضر با هدف انداز هگیری میزان تأثیر بلوغ سازمانی بر هر یک از دستاوردهای هشت گانه بالا در شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 انجام گرفته است. در این پژوهش از جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت فولاد مبارکه به تعداد 95 نفر، نمونه ی 76 نفری بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شده است. پرسشنامه ی میزان تأثیر بلوغ سازمانی بر  دستاوردهای بلوغ طراحی گردید و پس از جمع آوری اطلاعات با آزمون های T  و  Tukey به به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و نتایج حاصل بیانگر این است که میزان تأثیر بلوغ فردی بر سرآمدی سازمان 86/74% میزان تأثیر بلوغ فرآیندی ٪49/36 و میزان تأثیر بلوغ سازمانی 44/49% می باشد. بررسی پایایی و ثبات درونی آزمون نشان داد که پایایی پرسشنامه 0/921 می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the rate of organizational maturity effect on the excellence of organization in Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Iraj Soltani 1
  • Bahrami Reihaneh 2

1 Assistant professor, member of scientific board of Najafabad Islamic Azad University- Najafabad Branch

2 Student of Master Deg. In Industries Engineering (system and Utilization), Islamic Azad University-Najafabad Branch

چکیده [English]

maturity individually, procedurally and organizationally. Based on the studies conducted on organizational maturity at individual, procedural and organizational levels, a brief reference can be made to the following eight components taken as their signs and finding: 1. Sustainable Organizational Development, 2. Increased Productivity 3. Organizational Excellence and Development, 4. Employees Excellence, 5. Customer-Related Excellence, 6. Competitive Advantage, 7. Organizational Agility and 8. Increased Organizational Adaptability.
The present work was conducted with the aim to measure the effect of organizational maturity on each of the above eight components at Mobarakeh Steel Company in 2010. In this study a statistical population comprising Mobarakeh Steel Company managers and professionals, 95 in number and a sample of 76 people were selected randomly based on the Morgan table. An inventory was developed to measure the effect of organizational maturity on maturity components. Having collected the data, the researcher analyzed the data using SPSS, Minitab, T-test and Tukey Posttest. The results indicated that the effect of individual maturity on organizational excellence was 47.86 %, the effect of procedural maturity 49.36 % and the effect of
organization maturity was 49.44 %. A study of reliability and internal validity of the test revealed that the reliability of the inventory was 0.921.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Maturity
  • Competitive Advantage
  • Organizational agility
  • Organizational Development
  • Organizational Excellence

دوره 17، شماره 62
زمستان 1389
صفحه 163-193
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1389
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1389