بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انتظامی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوهای رفتاری کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران در مقابل تغییرات
سازمانی انجام گرفته است. از بین الگوهای رفتاری سه گانه: مقاومت در مقابل تغییر، پذیرش تغییر و بی تفاوتی
نسبت به تغییر )متغییر های وابسته( و از تغییرات نیز سه نوع تغییر توسعه ای، انتقالی و دگرگون ساز )متغییرهای
مستقل( مورد مطالعه قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان و مدیران شرکت ملی مس) 5284
نفرکارمند زن و مرد( می باشدکه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه محدود 643 نفر مورد مطالعه
قرار گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد.
داده های حاصل از اجرای تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع بندی و روایی آن نیز با نظر اساتید و
خبرگان و آزمون میانگین واریانس و همچنین پایایی آن نیز از طریق آزمون های ضریب همگرایی و آلفای
کرونباخ مورد آزمون و تایید قرار گرفته و با استفاده از آزمون های کالموگروف و اسمیرونوف، تی
استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون، روش کمترین توان دوم جزیی و مدل معادلات ساختاری LISREL
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های نه گانه مبین آن است که کارکنان
تغییرات توسعه ای و تغییرات انتقالی را پذیرفته و نسبت به آن بی تفاوت نبوده و در مقابل آنها مقاومتی از خود
نشان نمی دهند. اما تغییرات دگرگون ساز را نپذیرفته و نسبت به آنها مقاومت نشان می دهند. در پایان پیشنهاداتی
در خصوص پذیرش تغییرات دگرگون ساز داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consideration of Employees’ Behavior Patterns against Change

نویسندگان [English]

  • M.J Kameli 1
  • Tayebeh Bakhtiyar 2
  • A Lotfi 3
  • A Pourfaraj 4

1 Assistant Professor of Management University of Police

2 Master of Public Administration

3 Master of Business Management

4 Assistant Professor of University of Allameh Tabataba’i

چکیده [English]

Present research has been conducted with the aim to investigate behavioral patterns of Copper Industries National Company of Iran employees against organizational changes. From among triple behavior patterns, resistance to change, acceptance of change and indifference to change (dependent variables) and from the changes also three types of change developmental, transitional and transformational (independent variables) have been studied. Statistical population of the research includes employees and managers Copper National Company (4825 employees, males and females) is that using the formula determination sample size of society finite of 356 persons has been studied. Research method of the viewpoint purpose is applied and of viewpoint is descriptive-survey and correlational .data harvested of the implementation of research using researcher constructed questionnaire are pluralization and validity it’s also with professors comment and experts and test Average Variance and also reliability it’s through the tests coefficient of Convergence and Cronbach’s alpha about exam and confirm has been located and using tests Kolmogorov–Smirnov, t-student, Pearson correlation, Partial Least Square and structural equation model and using SPSS and LISREL Software have been analyzed. reviews the results of the test nine hypotheses suggests that staff developmental and transitional changes accepted and are not indifferent towards it and do not show resistance against them but transformational changes not accepted and show resistance to they. Finally, suggestions are given on the acceptance of transformational changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • --

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 103-134
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1391
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1392