آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عام و جهان شمول داشت؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بیش از یک قرن از زمانی که تیلور نظریه مدیریت علمی را ارائه داد می گذرد. در این مدت تحقیقات بسیاری در زمینه سازمان و مدیریت انجام گرفته است. در نتیجه این تحقیقات نظریه ها، اصول و مکاتب متنوع و مختلفی پدید آمده است. گوناگونی و پراکندگی نظریه ها و رویکردها باعث شده است تا عده ای درصدد باشند تا با ترکیب نظریه ها به نظریه ای عام و جهان شمول دست یابند.
در این مقاله به بررسی نظرات کسانی که بدنبال تئوری عام و جهان شمول هستند می پردازیم و پیشنهادهای آنان را بررسی خواهیم کرد. سپس بیان خواهیم داشت که دستیابی به نظریه ای جامع ناشی از رویکرد مکتب اثبات گرایی به علم است و با رویکرد فرامدرنیزم سازگاری ندارد. در کل این مقاله در جهت پاسخگویی به این پرسش که آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عامل و جهان شمول داشت؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Is it possible theories of organization and management have a universal theory?

نویسنده [English]

  • abas samadi

دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 185-198
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395