نگاهی دیگر به انسان سازمانی معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عصر ما را عصر سازمان و انسان سازمانی نام نهاده اند. انسانی که همه لحظات زندگی اش با سازمان در هم آمیخته و او را هیچ گریزی از سازمان نیست برای بقا باید عضویت سازمانی را بپذیرد و شغلی را پیشه خود سازد و همچنانکه وبر میگوید در انجام وظایف خود احساس و عواطف درونی خود را به کنار نهد و شفقت و دلسوزی را در زندگی سازمانی راه ندهد. در سازمان ها باید انسانها اصل انگاشته شوند و مشاغل به تبع آنها شکل گیرند.

عنوان مقاله [English]

another look at contemporary organization man

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani

دوره 1، شماره 1
بهار 1370
صفحه 25-33
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1395