بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند مبادرت داشته و هشت دسته نقش را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی، و تشریح و تبیین قرار می دهد. در ادامه نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه های نقش های مدیریتی و اثر بخشی سازمانی نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای تحلیل اختلاف معنی داری بین نقش هایی که مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می کنند به صورت اولویت بندی نقش های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می شود و در نهایت در بخش پایانی، یافته های پژوهش بر اساس سوالات مطرح شده مورد بررسی، بحث و نتیجه گیری قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the roles that managers play an administrative system to organizational effectiveness

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed taslimi
  • borzou farahi bouzanjani

دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 13-35
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395