مطالعات مدیریت بهبود و تحول (JMSD) - فرایند پذیرش مقالات