سیستم تولید سلولی، پاسخی به نیازهای روز صنعتی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله ی حاضر کوشش شده است تا ابتدا مقایسه ای بین سیستم های مختلف تولید از جمله سیستمهای پیوسته، گسسته و سلولی با یکدیگر در ابعاد و جنبه های مختلف مدیریتشان صورت گیرد. سپس زمینه های پیدایش و رشد سیستمهای تولید سلولی در جهان صنعتی و همچنین نتایج حاصله از طراحی و استقرار این نوع سیستمها در برخی شرکتها تشریح شود و فرایند استقرار سیستمهای تولید سلولی و نقاط قوت و ضعف آنها نیز به صورت اجمالی بررسی و در خاتمه نکاتی در ارتباط با استفاده از این نوع سیستمها در واحدهای صنعتی کشورمان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cellular Manufacturing Systems, Reply to Cellular Manufacturing Systems, Reply to New Industrial Needs

نویسنده [English]

  • jahanyar bamdad soofy

چکیده [English]

In the beginning of this artick,  attempt is done to compare briefly the different  aspects  of flow  - shop,  Job-shop  and  cellular  manufacturing systems. Then,  the development  contexts  of cell. manufacturing systems and also,  the experiences  of several  large  firms in  industrialized  countries to implement cell. Manufacturing  are discussed.  Finally,  some advantages and  weaknesses  of cell.  Manufacturing  in  order  to  be  installed  In  the Islamic Republic of Iran are underlined.


دوره 12، شماره 48
زمستان 1384
صفحه 29-54
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395