پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال های اخیر برخی از نظریه پردازان سازمانی کوشیده اند جنبه های گوناگون زندگی سازمانی را با توجه به پارادایم تفسیری و مکاتب آن مورد بحث و مطالعه قرار دهند. هدف از این بررسی ها، افزودن به اعتبار پارادایم تفسیری در مقابل روش شناسی مکتب پوزیتیویسم است. آنها به این منظور، تحقیقات خود را به صورت برنامه هایی تجربی دنبال کرده اند و سعی داشته اند نشان دهند که جنبه های ظاهرا استوار، ملموس و واقعی زندگی سازمانی، تا چه اندازه به ساختمان فرد فرد انسان ها و طرز تلقی آنها وابسته است و از این رهگذر، ادبیات جدیدی آفریده اند به طوری که می توان گفت متضمن مفاهیم و مفروضات معاصر سازمان است. نوشتار حاضر، دیدگاه ها و نظرات این رویکرد معاصر را مطرح و مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive paradigms of organization

نویسنده [English]

  • behrouz rezaee manesh

دوره 4، شماره 15
پاییز 1373
صفحه 39-50
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395