بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انتخاب صحیح مدیران یکی از مؤلفه های مهم برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است. روشها و امکانات متعددی برای انتخاب و گماردن آنها بر مشاغل مرتبط وجود دارد. به منظور دستیابی آسانتر به اهداف پژوهش از میان ۲۰۰۰ مدیر میانی و عملیاتی در یک شرکت دولتی، نمونه آماری ۱۰۴ نفری انتخاب گردیده است. در راستای نظرسنجی از افراد، استفاده از شش پرسشنامه بومی شده با نام های حوزه علایق ، ارزش های محیط کار ، فعالیت های خانگی ، فعالیت های تفریحی ، آموزش های طی شده غیردانشگاهی ، تجربیات افراد قبل از تصدی شغل مورد تأکید قرار گرفته است. این پرسشنامه ها در اصل به زبان انگلیسی بوده که پس از ترجمه و بازبینی روایی، از آن استفاده شد. یافته های تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی تنظیم شد که حاصل آن ۱۸ جدول توزیع
فراوانی است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که:
بین علایق مدیران با زمینه های مناسب اشتغال رابطه وجود دارد. بین ارزشهای کاری مورد نظر مدیران با زمینه های مناسب اشتغال، رابطه وجود دارد. بین زمینه های مناسب اشتغال و فعالیت های تفریحی مدیران رابطه وجود دارد. بین زمینه های مناسب اشتغال و آموزش های قبل از اشتغال رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving decision-making methods for the selection of managers

نویسنده [English]

  • parviz nuri

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 182-200
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395