نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلی
کارکنان دارد و توانمند سازی روانشناختی آنان به سازمان ها امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع به
تغییرات را می دهد و از طرفی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به
تلاش، سلامتی و آسایش آن ها اشاره دارد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل در سازمان ها، پژوهش
حاضر به بررسی رابطه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه
داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 761 نفر می باشند؛ که از روش تصادفی
طبقه ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 771 نفر به دست آمد. به منظور
گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استاندارد چینگ و تسونگ ) 2172 ( استفاده شد. همچنین جهت
افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت مذکور بهره مند گردید.
از روش آلفای کرونباخ ) 18.6 ( جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات
ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت سازمانی
ادراک شده ) 1877 (. و توانمندسازی) 1872 ( به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارد. لیکن رفتار شهروندی
سازمانی به عنوان متغیر میانجی مؤثر بین حمایت سازمانی ادراک شده).. 18 ( و توانمندسازی روانشناختی) 18.0 ( با
عملکرد شغلی است. سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است
قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship

نویسندگان [English]

  • Iraj Soltani 1
  • Rasool Sarihi Asfestani 2
  • Hamideh abbasi 2

1 Assistant Professor – of science research branch of Islamic Azad University research and science Isfahn

2 Ph.D student of science research branch of Islamic Azad University

چکیده [English]

As employees' deliberate and conscious behavior, organizational behavior has critical influence on their job performance. Hence, their psychological empowerment enables the organizations to have higher flexibility and faster responsiveness toward changes. At the same time, perceived organizational support implies the employees' perception of the value of their attempts, health, and well-being for the organization.
Accordingly, with respect to the importance of these factors in the organizations, the present study examines the effect of the relationship between organizational support and psychological empowerment on job performance with respect to the mediating role of organizational citizenship behavior. . The population of this research, finance and treasury staff supervision department of the Ministry of Economy and Finance, which have a total of 168 cases, the random method used and the population sample through Cochran formula, 117 were obtained. In order to collect survey data, standardized questionnaire and Tsvng Hai (2012) was used. Also, to increase the validity of the opinions of experts and specialists in this field has benefited from the Ministry of Economy and Finance. Using Cronbach's alpha (0.86) was used to determine reliability.
In this analysis, the correlation matrix, regression, path analysis and structural equation modeling was performed using the statistical software LISREL. The findings indicate that perceived organizational support (0.11). And empowerment (0.12) alone does not affect job performance. However, OCB as an effective mediator between perceived organizational support (0.38) and psychological empowerment (0.59) with job performance. Organizations benefiting from the results, in the modern world that is constantly changing will be able to outdo the competition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Perceived organizational support
  • psychological empowerment
  • Job performance

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 209-229
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1392