عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حکمرانی خوب به عنوان روشی پذیرفته شده در اداره امور عمومی و دولتی، نیازمند وجود شفافیت و پاسخگویی است. حق دسترسی به اطلاعات نیز مفهومی است که پشتوانه اصلی شفافیت به شمار می آید. از این رو پرداختن به این مسئله از دغدغه هایی است که در اکثر کشورهای در حال توسعه به آن توجهی ویژه شده است. در پژوهشی که مقاله پیش رو از آن استخراج شده است به منظور تعیین نگرشها و ذهنیات مدیران شهری، چه در مرحله جمع آوری دادهها و چه در مرحله تجزیه و تحلیلی، از روشهای کیفی استفاده شد. بدین ترتیب مصاحبه برای جمع آوری داده ها و تحلیل محتوا ( تحلیل ارزیابی) برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها انجام گردید. در این پژوهش ۶ ایستار اصلی درباره چرایی عدم دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار نهاد مدیریت شهری مشهد مورد پرسش واقع شد و در کنار مصاحبه ها و تحلیل محتوا و تفسیر، از مقایسه زوجی و مشاهده جهت تطبیق و تدقیق نتایج استفاده شده است. آنچه از انجام پژوهشی حاصل آمد آن بود که از دید مدیران شهری مشهد، شهروندان در عین آن که نیاز به اطلاعات دارند، تلاش چندانی برای به دست آوردن آن انجام نداده اند و وجود هزینه و ناملایمات مانع تقاضای آنها برای اطلاعات شده است. همچنین مسؤولین شهری در مشهد نتوانسته اند اندیشه و تفکر و ذهنیت خود را درباره موضوع دسترسی شهروندان به اطلاعات به درستی پیاده کنند و اندیشه آنان در ترتیبات نهاد مدیریت شهری در مشهد نمود عینی نداشته و در عین حال ساز و کارهای قانونی مدونی هم برای نگاهبانی از این حق شهروندان (دسترسی به اطلاعات) وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting on the right of citizens accessibility of the information in local governance: case of Mashhad

نویسندگان [English]

  • gholamreza kazemian 1
  • vajh -o- llah ghorbani zadeh 1
  • seyed hamed rastegar 2

چکیده [English]

Good governance as a well known method in the public administration needs to transparency and responsibility. The right of citizens' accessibility of the information support transparency. Many of developing countries pay attention to this concept. This article adapted from the research that examines urban manager's attitudes about transparency and citizen rights. Research data gathered by interview and analyzed by content analyses method. Inquiries in the interviews are about the six factors affect on the inaccessibility of the information. Results show that from Mashhad's urban manager's viewpoint, citizens need to information but don't take enough action for accessing them because cost and any administrative difficulty. Mashhad's urban managers couldn't execute their informative duties along with citizens and lack of the legal mechanisms about information accessing by citizens was obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information accessing
  • urban good governance
  • Mashhad

دوره 16، شماره 60
پاییز 1388
صفحه 73-88
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1395