تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه شبکه­های ارتباطی نقش اساسی در نوآوری­ها و موفقیت مدیران دارند.به طوری که هرچقدر افراد سازمان­ها مهارت‏های اجتماعی و ارتباطی بیشتری داشته باشند، موفقیت­های بیشتری به­دست می­آورند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سه بعد برون‏گرایی، سازگاری و تجربه پذیری که از ابعاد مهم شخصیت هستند بر رفتار شبکه­سازی می­باشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش نمایندگان  شرکت بیمه کارآفرین در شهرمشهد می­باشد که بنا بر اطلاعات موجود تعداد آن­ها 120 نفر می­باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که برون گرایی، سازگاری، تجربه پذیری بر رفتارشبکه سازی تأثیر می­گذارند. بعد برون­گرایی تأثیر بیشتری در ایجاد ارتباطات شبکه­سازی دارد. بعد سازگاری در حفظ و استفاده از ارتباطات شبکه‏سازی تأثیرگذار است. هم­چنین بعد تجربه پذیری نیز در ایجاد و حفظ ارتباطات شبکه­سازی مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expressing the Role of Personality Aspects on Networking Behavior

نویسندگان [English]

  • Alireza Hadadian 1
  • Malihe Ghorbani 2

1 Assistant Professor of Management Department in Economic and Administrative Sciences Faculty, Ferdowsi University

2 M.A Student of Management Department in Economic and Administrative Sciences Faculty, Ferdowsi University

چکیده [English]

Communicational networks have an essential role in managers's successful innovation. As people in organizations have more communicational skills, they can reach more success. With this paper, we try to evalute the impact of extraversion, consistency and openness to experience-which are essential aspects of personality- on networking behavior. Research method was descriptive-exploratory method and also it was applicable one. For gathering data, questionnaire was used and research validity and  relaiability  was testified by content validity, construct validity and then alpha  cronbache. The population of this research were the representatives of  Karafarin  insurance company in Mashhad which has 120 personnel. The sampling method was randome simple sampling. To analyze the data of different methods of statistical analysis, such as Pearson correlation analysis was used. Results show that extraversion, consistency and openness to experience influence networking  behavior. extraversion aspect has more impact on developing networking communication. Consistency aspect influences networking communication usage and maintenance. Also this is true about openness to experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extraversion
  • Consistency
  • Openness to Experience
  • networking behavior
  • Karafarin insurance
خاکپور،عباس و یمنی، محمد و پرداختچی،محمدحسن (1387). "رابطه بین ویژگی های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی"،فصلنامه روان­شناسی کاربردی، سال دوم ، شماره 2و 3،صفحات 579-564.

سید جوادین ، سیدرضا (1383) . مدیریترفتارسازمانی، تهران: نشر دانش.

قاسمی، وحید(1389)، مدل سازی معادله ساختاری درپژوهش های اجتماعی با کاربرد Amoos Graphics، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

قدرت پور، بهروز(1384) ."کارکرد مدیریت روابط مشتری در حفظ و افزایش مشتریان شرکت بیمه"، فصلنامه صنعت بیمه.

محمدی الیاسی، قنبرو رکنی، ندا و طیبی،سیدکمیل (1390) . "نقش شبکه های اجتماعی در تشخیص فرصت های کارآفرینی"، فصلنامه توسعه کارآفرینی،سال سوم ، شماره 11،صفحات 26-7.

محمدی کنگرانی،حنانه و شامخی، تقی و حسین زاده ،مهناز (1390). "بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیر رسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای"، پژوهشنامه مدیریت دولتی، دوره سوم ، شماره 6،صفحات 164-149.

نقابی،سعیدو زعفریان، رضا ویوسفی، محسن ورضوانی، مهران(1391). "تبیین نقش رابطه ی رفتار شبکه سازی دررفتار کارآفرینانه"،فصلنامه توسعه کارآفرینی،سال چهارم، شماره 15،صفحات 43-25.

Asendorpf , J.B. and Wilpers, S. (1998), “Personality effects on social relationships”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 74 No. 6, pp. 1531-44.

Ashton, M.C. and Lee, K. (2001), “A theoretical basis for the major  dimensions of personality”, European Journal of Personality, Vol. 15, pp. 327-53.

  Ashton, M.C., Lee, K. and Paunonen, S.V. (2002), “What is the central feature of extraversion? Social attention versus reward sensitivity”, Journal  of Personality and Social Psychology, Vol. 83 No. 1, pp. 245-52.

Batjargal, B. (2010). Network dynamics and new ventures in China:  Alongitudinal study. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 22(2), 139 - 153.  

Barrick, M.B. and Mount, M.K. (2005), “Yes, personality matters: moving on to more importantmatters”, Human Performance, Vol. 18 No. 4, pp.  359-72.

Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). Beyond social capital: the role of entrepreneurs' social competence in their financial success. Journal ofBusiness Venturing, 18(1), 41-60.

Borkenau, P. and Ostendorf, F. (2008), NEO-Fu¨ nf-Faktoren Inventar nach Costa und McCrae. Manual (NEO Five Factor Inventory of  Costa and McCrae. Manual), Hogrefe, Go¨ttingen.

Bozionelos N.(2003),Intra-Organizational network resources:relation to career success and personality. international journal of organizational analysis,Vol 11,No.1,pp.41-66.

Briscoe, J.P., Hall, D.T. and Frautschy DeMuth, R.L. (2006), “Protean and  boundaryless careers: an mpirical exploration”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 69 No. 1, pp. 30-47.

Buss, D.M. (1991), “Conflict in married couples: personality predictors of anger and upset”, Journal of Personality, Vol. 59 No. 3, pp. 663-703.

Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2005). Applied Psychology in human resource management. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Chou, Y. Polansky, A.M and  Mason, RL.(1998). Transforming nonnormal Data to Normality in Statistical Process Control.

- Cuperman, R. and Ickes, W. (2009), “Big Five predictors of behavior andperceptions in initial dyadic interaction: personality similarity helpsextraverts and introverts, but hurts ‘disagreeables’”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 97 No. 4, pp. 667-84.

Ferris, G.R., Treadway, D.C., Kolodinsky, R.W., Hochwarter, W.A., Kacmar, C.J., Douglas, C. and  Frink, D.D. (2005), “Development and validation of the political skill inventory”, Journal of Management, Vol. 31 No. 1, pp. 126-52.

 Filppo,Edwin B. &Othe(1988) ,Management:Concepts and Practices,4th ed,Boston : Allyn and Bacon,Inc.

Forret, M. L., & Dougherty, T. W. (2004). Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women? Journal of Organizational Behavior , 25(3), 419-437.

Forret, M.L. and Dougherty, T.W. (2001), “Correlates of networkingbehavior for managerial andprofessional employees”, Group and Organization Management, Vol. 26 No. 3, pp. 283-311.

Gunz, H. and Peiperl, M. (2007), Handbook of Career Studies, Sage, LosAngeles, CA.

Kadushin, C. 2002. The motivational foundation of social networks. Social Networks, 24: 77–91.

McCrae, R.R. and Costa, P.T.J. (1997), “Personality trait structure as ahuman universal”, American Psychologist, Vol. 52 No. 5, pp. 509-16.

Nelson, D. L., & Quick, J. C. (2006). Organizational behavior; foundations, realities & challenges. United States of America: Thomson-South- Western.

Olver, J.M. and Mooradin, T.A. (2003), “Personality traits and personal values: a conceptual and empirical investrigation”, personality and individual differences, Vol. 9, pp. 188-203 .

 Pervin, L.A., Cervone, D. and John, O.P. (2005), Personality: Theory andResearch, 9th ed., Wiley, Hoboken, NJ.

Power, S.J. (2010), “Career management tactical innovations and successfulinterorganizationaltransitions”, Career Development International, Vol. 15 No. 7, pp. 664-86.

Rank O.N (2008). Formal structures and informal networks: Structural analysis in organizations, Scand J. Mgmt; 24: 145-161.

 Roberts, S.G.B., Wilson, R., Fedurek, P. and Dunbar, R.I.M. (2008), “Individual differences and personal social network size and structure”, Personality and Individual Differences, Vol. 44 No. 4, pp. 925-64.

Singh, R., Hills, G., Hybels, R., & Lumpkin, G. (1999). Opportunity recognition through social network characteristics of entrepreneurs. Frontiers of entrepreneurship research, 228–241.

Sullivan, S. and Baruch, Y. (2009), “Advances in career theory and research: a critical review and agenda for future exploration”, Journal of Management, Vol. 35 No. 6, pp. 1542-71.

Thompson, J. (2005). Proactive Personality and Job Performance: A Social Capital Perspective. Journal of Applied Psychology, 90(5), 10-11.

Van Hoye, G., Van Hoft, E.A.J. and Lievens, F. (2009), “Networking as a  job search behavior: a social network perspective”, Journal of  Occupational and Organizational Psychology, Vol. 82 No. 3, pp. 661- 82.

Wanberg, C.R., Kanfer, R. and Banas, G.T. (2000), “Predictors andoutcomes of networking intensity among unemployed job seekers”, Journal of Applied Psychology, Vol. 85 No. 4, pp. 491-503.

Wolff, H.-G. and Moser, K. (2006), “Entwicklung und Validierung einer Networkingskala” (“Development and validation of a networking scale)”, Diagnostica, Vol. 52 No. 4, pp. 161-80.

Wolff, H. G., & Muck, P. M. (2009). Personality and networking: An analysis based on the interpersonal circumplex, Journal of  Occupational and Organizational Psychology .8(3), 106-116.

Wolff H-G & Kim Sowon (2011) , “ The relationshipbetweennetworking behaviors and the Big Five personality dimensions ” ,  Journal of Career Development International  Vol. 17 No. 1, 2012 pp. 43-66.

Wolff, H.-G., Rahm, C. and Forret, M.L. (2011), “Adaptation of a German  multidimensional networking scale into English”, European Journal of Psychological Assessment, Vol. 27 No. 4, pp. 244-50.

Yang, M. 1994. Gifts, favors and banquets: The art of social relationships inChina. Ithaca, NY:Cornell University Press.


دوره 24، شماره 79
زمستان 1394
صفحه 119-144
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1394