طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ∗ استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصادی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

2 کارشناس ارشد آمار و کارشناس پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصادی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصادی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده

یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت سازمانهای خدماتی و تولیدی،
ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان میباشد. شرکت پست جمهوری اسلامی
ایران نیز به مثابه اینگونه سازمانها با هدف ارائه خدمات پستی به آحاد مردم و
افزایش سوددهی، تلاش لازم را در ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار مشتریان  
در واحدهای پستی دنبال مینماید. یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت
پست، مدت زمان سیر مرسولات آن، از لحظه دریافت از فرستنده تا لحظه
تحویل به گیرنده است. در این مقاله سیستمی به منظور تعیین و ارزیابی مدت
زمان سیر مرسولات پست عادی بین نقاط مختلف کشور ارایه شده است. در
پایان، خلاصهای از نحوه اجرای آزمایشی این طرح درشرکت پست جمهوری
اسلامی ایران گزارش شدهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Quality of Postal Services, Using Continuous Testing of Transmission Times for Postal Items: A Case Study in the Post Company of I. R. of Iran

نویسندگان [English]

  • Kaveh Sheibani 1
  • Afsaneh Vahedian 2
  • Amir Salehipour 3
  • Mohammad Mahdi Paydar 3

چکیده [English]

One of the most principal elements in the success of any service or manufacturing organization is its customer satisfaction. The Post Company of Islamic Republic of Iran is not an exception to this rule. At the same time, it is somewhat impossible to evaluate the quality of postal services without identifying appropriate criteria. One of the most important attributes in evaluation of the postal quality is the transmission time – the amount of time it takes from reception of the item from the sender, until it is delivered to the recipient. This paper
reports specification, feasibility and scope of a system proposed for the regular post, to continuously test the transmission times of posting the items 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transmission times evaluation
  • postal items
  • Customer Satisfaction
پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پژوهشکده پست، ( 1383 )، "سنجش مدت
زمان سیر مرسولات عادی بین مناطق پستی تهران".
2. پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پژوهشکده پست، ( 1383 )، "سنجش مدت
زمان سیر مرسولات عادی بین مراکز استانهای کشور".
3. پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پژوهشکده پست، ( 1383 )، سنجش مدت
زمان سیر مرسولات عادی بین تهران و شهرهای کشور.
4. مرکز تحقیقات پست، ( 1380 )، "استاندارهای رهسپاری کنترل کیفیت شبکه پستی
جهانی".
5. اداره کل مهندسی عملیات پست، ( 1383 )، "آزمون سنجش سرعت سیر مرسولات
عادی".
6. علی عمیدی، ( 1378 )، "نظریه نمونهگیری و کاربردهای آن"، جلد اول، مرکز نشر
دانشگاهی، تهران.
7. اداره کل مهندسی عملیات پستی، ( 1378 )،" طرح نمونه برداری پاکات جهت بررسی
."(MIP کیفیت سرویس (پروژه
8. مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ( 1388 )، " طراحی و پیادهسازی سیستم سنجش زمان سیر
مرسولات پستی".

Nathanail, E., (2008), Measuring the quality of service for
passengers on the hellenic railways, Transportation Research Part
A: Policy and Practice, 42(1), 48-66.
10. Karatepe, O.M., Yavas, U.,Babakus, E., (2005), Measuring service
quality of banks: Scale development and validation, Journal of
Retailing and Consumer Services, 12(5), 373-383.
11. Martínez Caro, L., Martínez García, J.A., (2007), Measuring
perceived service quality in urgent transport service, Journal of
Retailing and Consumer Services, 14 (1), 60-72.
12. Universal Postal Union International Bereau, (2007), Operational
guide for contiouse testing of transmission times for priority /
airmail letter-post items.
13. www.post.ir
14. Cochran, W. G., (1997), Sampling Techniques, John Wiley and
sons

 

 


دوره 17، شماره 61
بهار 1389
صفحه 149-165
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1389
  • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1389