عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به شناسایی و بررسی یکدسته عوامل اصلی که بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت در هتلهای شهر اصفهان مؤثر هستند می پردازد. هدف مقاله آن است که تأثیر عواملی مانند، ۱- بسته های متنوع اتاق، غذا و نوشیدنی و خدمات دیگر، ۲- موقعیت مکانی هتل، ۳- شهرت نام هتل، - تمرکز بر بازار اتاقها، ۵- تمرکز بر بازار غذا و نوشیدنی، ا- آمیخته مشتری، ۷- مخارج فرعی مشتری در حوزه های مختلف درآمدی هتل و ۸- ساختار قیمت، را بر قابلیت سود آوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت در هتلهای شهر اصفهان بررسی کند.
تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی و از شاخه کاربردی است و جامعه آماری پژوهشی را کلیه کارشناسان و مسئولین هتل های شهر اصفهان که در تعامل با مشتریان خود، رویکرد شرکت به شرکت دارند و تعداد آنها در اصفهان ۱۰ هتل می باشد، تشکیل می دهند. که با توجه به یک نمونه اولیه ۱۰ تایی، واریانس بدست آمده از آن و ضریب آلفای کرونباخ (۹۲/)، یک نمونه ۳۲ تایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. از ابزارهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است.
فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون T در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر آزمون T، جهت تکمیل نتایج تحقیق از آزمونهای دیگری از قبیل ANOVA، توکی، T مستقل و فریدمن نیز استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، ترتیب اهمیت عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت به صورت زیر است: ۱- شهرت نام هتل ۲- موقعیت مکانی هتل ۳- آمیخته مشتری - ساختار قیمت ۵- تمرکز بر بازار اتاقها ا- بسته های متنوع اتاق، غذا و نوشیدنی و خدمات دیگر ۷- مخارج فرعی مشتری در حوزه های مختلف درآمدی هتل8- تمرکز بر بازار غذا و نوشیدنی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effective Factors on Customer Profitability with B2B Approach: Case of Selected Isfahan City Hotels.

نویسندگان [English]

  • mehdi jamshidian 1
  • amirhoseyn shariati 2

چکیده [English]

Present article concentrates on investigation of effective factors on customer profitability with B2B approach in Isfahan city hotels. Factors such as 1) diversified package ofroom, food and beverages; 2) location of the hotel; 3) popularity; 4) focus on room's markets; 5) focus on food and beverage's market; 6) customer mix; 7) customer ancillary expenses on hotel in different revenue spheres and 8) price structure on costumer profitability with B2B approach have been tested. A self-made questionnaire was designed. Its validity was measured with Cronbach's coefficient alpha of 95%. Also interview was utilized. Then hypotheses were tasted in a statistical universe of


دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 65-94
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395