تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

توسعه فنآوریهای اطلاعاتی و شبکههای ارتباطی سهم بهکارگیری دانش و اطلاعات را در سطح جهانی به
میزان زیادی افزایش داده است. در این راستا، یکی از مهمترین منابع شرکت، سرمایه فکری است . امروزه
سرمایه فکری در حال تبدیل شدن به یک منبع مهم و حیاتی در ایجاد رشد اقتصادی می باشد. بدین جهت
مدیران ملزم به اندازهگیری سرمایه فکری به عنوان یک معیار مهم برای افزایش عملکرد کسب و کار سازمانها
هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در
پارک علم و فناوری شهر بوشهر میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات،
توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی(
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که حاکیت از اعتبار بالای پرسشنامهها دارد. برای آزمون فرضیات
پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد،
سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازها داشته و این خود عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر
در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را تحت تأثیر قرار میدهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of intellectual capital on knowledge - based companies performance

نویسندگان [English]

 • Seyed Abbas Mousavi 1
 • Seyed Yaghoub Hosseini 1
 • Abdolmajide mosleh 1
 • Parvaneh Bahrami 2

1 Assistant Professor, Business Management Department, Persian Gulf University

2 Management student, Persian Gulf University

چکیده [English]

Development of information technology and communication networks greatly increased the share of information and knowledge deployment at the global level. In this regard, one of the most important resources of a company is intellectual capital. Today, intellectual capital is becoming an important source of economic growth. Therefore, managers are required to measure intellectual capital as an important criterion to enhance the business performance of the organization.The main objective of this study is The Effects of Intellectual Capital on Knowledge-Based Companies’ Performance in Persian Gulf Science and Technology Park located in Bushehr City. As for the research objectives, the present study can be classified as an “applied research” while as for data gathering, it is descriptive as a “correlation” research. Data collection tool was questionnaire and where its reliability tested by Cronbach's Alpha, Which shows the validity of the questionnaire. Data analysis performed by SPSS19 software. To test the research hypotheses, structural equation modeling and Amos software are used.
The results show that intellectual capital has positively and significant affects on the enablers and it affects the performance of knowledge-based companies in Persian Gulf Science and Technology Park located in Bushehr City.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intellectual capital
 • Human Capital
 • structural capital
 • Relational Capital and Performance Assessment

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 47-75
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1391
 • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1392
 • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1392