تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

چکیده

رشد و توسعه جوامع به عملکرد کارآمد سازمانها و به تبع آن عملکرد کارآمد افراد شاغل در آنها وابسته است. با ورود به عصر جدید، کارکنان از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می گردند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود آنها را در رأس امور قرار داده اند و سعی دارند ارزش های اخلاقی و معنوی را به محیط های کسب و کار ارتباط دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی و تعیین مکانیزم این اثرگذاری می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، در شاخه توصیفی-پیمایشی جای می گیرد. کارکنان بخش میانی شرکت نفت بهران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، تعداد 174 نفر از کارکنان شرکت نفت بهران با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری، داده های پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان رهبری تعالی بخش و پاسخگویی اخلاقی در شرکت نفت بهران رابطه وجود دارد. به علاوه، معنویت در محیط کار در رابطه میان رهبری تعالی بخش و پاسخگویی اخلاقی نقش واسطه گری کامل ایفا می کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transcendental Leadership on Ethical Responsibility: The Role of Spirituality in Workplace

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Shiri 1
  • Simin Nasrolahi Vosta 2

1 Assistant professor, Business Administration, Faculty of Literature and Social Sciences, Ilam University

2 M.A Student of Management, Faculty of Literature and Social Sciences, Ilam University

چکیده [English]

Growth and development of each society depends on efficient performance of organizations and as a result, efficient performance of employed personnel in them. Arriving new era, employees are considered as an important source of organization and organizations put them on top to achieve their objectives. They try to correlate ethical and spiritual values with business environments. This study aims to investigate the effect of transcendental leadership and ethical responsibility and to determine the mechanism of the effect. From the aspect of nature, this study is applicable and from the aspect of methodology is descriptive-exploratory. Statistical population is middle level employees of Behran Oil Company to collect data, simple random sampling method was used and 174 employees were selected. To get study objects, a standard questionnaire is employed. To analyze data, statistical techniques including correlation test, CFA and structural equation modeling are used. Results reveal that there is a significant relationship between: 1) spirituality in workplace and ethical responsibility in Behran Oil Company, and 2) transcendental leadership and ethical responsibility. Further, spirituality in workplace plays mediating role in the relationship between transcendental leadership and ethical responsibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Leadership
  • Spirituality in Workplace
  • Ethical Responsibility
  • Behran Oil Company
احدی، سیدمجید.، ایرانی، حمیدرضا.، گل وردی، مهدی. و جعفری، محمدباقر. (1393)، بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیر شدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1، صص 41-61.

بیکزاد، جعفر.، سهراب، یزدانی. و حمدالهی، مریم. (1390)، معنویت محیط کاری و تاثیر آن بر مولفه های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز)، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 1، صص. 61-90.

عبدالهی، بیژن.، کریمیان، حیدر. و نامداری، مهدی. (1393)، ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی، فصلنامهاخلاقدرعلوموفنّاوری، سال 9، شماره 4، صص. 1-10.

فرهنگی، علی اکبر.، فتاحی، مهدی. و واثق، بهاره. (1385)، معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی، دوره 1، شماره 3، صص 80-123.

قلاوندی، حسن.، سلطانزاده، وحید. و بهشتی، رقیه. (1392)، الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی، دوره 5، شماره 9، صص 4-24.

محمدی، فرشته.، حضرتی، محمود. و جعفری، احمد. (1392)، بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار، پژوهش های مدیریت عمومی، سال 6، شماره 20، صص 145-164.

مهداد، علی.، اسدی، مهسا. و گلپرور، محسن. (1394)، پیش بینی سرمایۀ روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی، فصلنامهاخلاقدرعلوموفنّاوری، سال 10، شماره 1، صص 53-62.

Cardona, P. (2000). Transcendental leadership. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 21 No. 4, pp. 201-206.

Carter, C.R. and Jennings, M.M. (2004), The role of purchasing in corporate social responsibility: a structural equation analysis, Journal of Business Logistics, Vol. 25 No. 1, pp. 145-88.

Chakraborty, S. K. and Chakraborty, D. (2004), The transformed leader and spiritual psychology: a few insights, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17 No. 2, pp.194-210.

Darusa, F., Mad, S. and Nejati, M. (2015), Ethical and Social Responsibility of Financial Institutions: Influence of Internal and External Pressure, Procedia Economics and Finance, Vol. 28, pp.183-189.

Eltantawy, R. A., Fox, G. L. and Giunipero, L. (2009), Supply management ethical responsibility: reputation and performance impacts, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14 No. 2, pp. 99-108.

Foo, C.T. (2012), New paradigm, a socio-spirituality research on succession in leadership: Consciousness, mind theory of Karmapas?, Chinese Management Studies, Vol. 6 No. 4, pp.539 – 567.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

Kline, R. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 2nd ed., The Guilford Press, New York, NY.

Kriger, M. & Seng, Y. (2005), Leadership with inner meaning: A contingency theory of leadership based on the worldviews of five religions. The Leadership Quarterly, 16(5): 771-806.

Liu, G. and Wang, X. (2014), Ethical leadership and Ba Ling: a survey on the perception of accounting interns in CPA firms, Chinese Management Studies, Vol. 8 No. 4, pp.642-664.

Liu, H. (2008). Transcendental Leadership & Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effect of Spirituality in the Workplace. Dissertation for the degree of doctor of public administration. University of Southern California.

Mehta, Y. & Joshi, S. (2010). Impact of Workplace Spirituality on Organization Culture through Improved Employee Productivity. AIMS International Conference on Value-based Management (pp.221-226). Sapient Institute of  Management Studies, Indore, August 2010.

Nguyen, N. (2014), Mastering the arts of true business ethics: Catholic MBA puts emphasis on values and spirituality, Strategic Direction, Vol. 30 No. 8, pp.15-17.

Payne, S. (2010), Leadership and spirituality: business in the USA, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 6 No. 2, pp.68-72.

Smith, J. and Malcom, A. (2010), Spirituality, leadership and values in the NHS, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 6 No. 2, pp.39-53

Tutar, H., Altınz, M. and Cakıroglu, D. (2011), Perception of managers as to the ethical responsibility and competition strategy: A survey, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 24 pp. 1427–1435.

Whittington J.L., Pitts, T.M., Kageler, W.V. & Goodwin, V.L. (2005). Legacy leadership: The leadership wisdom of the Apostle Paul". The Leadership Quarterly, 16(5): 749-770.

Wong, M. T. H. (2011), Spirituality and leadership in psychiatry: an Australian view, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 7, No. 2, pp.144-150.


دوره 26، شماره 84
تابستان 1396
صفحه 33-52
  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1395
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1396