بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پای نهادن به عرصه تجارت و رقابت با دیگر کشورها در دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین المللی، مستلزم تحولات بنیادین در مدیریت بنگاه های اقتصادی است. بدون شک تعامل بین مدیریت بنگاه های اقتصادی و محیط رقابتی بازارهای جهانی، رشد و بالندگی نهاد مدیریت را در پی خواهد داشت و از این منظر نیز صادرات، موتور محرکه ی بنگاه های اقتصادی برای ورود آنها به عرصه ی رقابت بین المللی و در نتیجه، بهبود و ارتقاء مدیریت در آنها محسوب می شود.
دو عامل مهم دولت و استراتژی های بنگاه ها، ارکان اساسی توفیق در بازارهای جهانی است و در این میان، بخش عمده ی پژوهش های اخیر در کشور، متوجه نقش دولت و وظایف آن در قبال بستر سازی برای تحقق هدف های مربوط به تجارت خارجی بوده است و نقش و وظایف بنگاهها، اگر چه مورد عنایت قرار گرفته ولی مستلزم کنکاش و توجه بیشتری است. پژوهش حاضر، این موضوع را به عنوان چالش اساسی خود انتخاب کرده و سعی دارد رابطه ی بین راهبردهای بنگاه ها و صادرات آنها را مورد مطالعه قرار دهد. نتایج تحقق حاکی از وجود نوعی رابطه ی قوی بین نوع راهبرد و عملکرد است و با استفاده از مدل های مدیریت راهبردی می توان توجیه مناسبی برای روند کاهشی صادرات کشور در فاصله سال های 1373 تا 1377 ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the product - market strategies and the performances of non-government Iranian non-oil exporters between 1994 to 1997.

نویسندگان [English]

  • hosein rahmanseresht 1
  • naaser sanobar 2

چکیده [English]

successful competition in the arena of global markets can be attributed to the functioning of governments and the funs' strategic orientations. Relatively considerable pieces of research hare been develod to the ways and means by which the Iranian governments can facilitate and encourage exports. But the effects the frims strategies, particularly exportstrategies, can have in boosting the exports of the country 's non-oil products hare been under researched. This second subject. therefore. is well worth exploring. rearrangement of machine and part components is required to [orm machine-part families.
This process of rearrangement has been. considered as being subjective and difficult and may result in improper assignments to parts families, resulting in a negation of benefits promised. This paper presents an effective algorithm to identify part-families and bottleneck-parts, given machine groupings, rather than addressing the machine grouping problem in general


دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 69-98
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395