رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به کنترل، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهمیت رضایت شغلی در ابعادی از قبیل عملکرد، تعهد شغلی و مباحثی از این قبیل بر هیچ یک از مدیران پوشیده نیست و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه انجام شده است. از طرفی یکی از ابعاد تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان، شخصیت افراد است که در تحقیقات مختلف ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نیز به بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان با سه بعد مهم شخصیت یعنی مرکز کنترل، توفیق طلبی و قدرت طلبی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداری ـ مالی و درمانی بیمارستان‌های دولتی سینا و خصوصی ایرانمهر بوده که تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری و به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده‏اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر شاخص‌های سنجش رضایت شغلی لوتانز، مرکز کنترل اسپکتور، توفیق‏طلبی و قدرت طلبی سوکولوسکی بود که پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون، و تی استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آنست که رابطه ی مثبت و معناداری بین مرکز کنترل و رضایت شغلی و هم چنین بین توفیق طلبی و مرکز کنترل وجود دارد. همین طور رابطه بین قدرت طلبی و مرکز کنترل نیز معنا دار است. البته رابطه قدرت طلبی و مرکز کنترل نسبتآً ضعیف می‌باشد. علاوه بر این، نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معناداری بین دو بیمارستان خصوصی ایرانمهر و دولتی سینا به لحاظ میانگین نمرات متغیرهای رضایت شغلی، مرکز کنترل، توفیق طلبی و قدرت طلبی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationships Between Job Satisfaction, Locus of Control, Need To Achievement, and Need To Power

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehhat 1
  • Amin Otoofi 2
  • Farid Jafari 2

1 Assistant professor of management and accounting faculty of Allameh Tabataba'i University

2 Student of Msc of marketing

چکیده [English]

The importance of the job satisfaction in aspects such performance, job commitment and so on is not secret to managers and many researches have been done in this field. Furthermore, one influencing dimension on the job satisfaction is personality that it’s various aspects has been studied. This study examines the relationships between the job satisfaction and three important aspects of personality: locus of control, need to achievement, and need to power. In a compressional-correlation study, 150 personnel of Sina and Iranmehr hospital were participated. Data were collected by job satisfaction Luthans, locus of control Spector, need to achievement, and need to power of Sokolowski questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation, T tests and SPSS 16 software. The result of Pearson correlation showed significant relationships between: locus of control and job satisfaction, need to achievement and locus of control, need to power and locus of control. Also, the result of Anova test confirms these relationships. Furthermore, the result of T test didn’t show the significant difference between two hospitals from the standpoint of study variables scores

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • locus of control
  • need to achievement
  • need to power

دوره 19، شماره 68
پاییز 1391
صفحه 17-32
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1391
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 17 دی 1391