مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه همواردی شرکت ایران خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارتباطات مدیران و کارکنان به عنوان یکی از حوزه های ارتباطات سازمانی داخلی نظر بسیاری از مدیران و محققان سازمانی را به خود جلب کرده است. از آنجا که بین ارتباطات مدیران و کارکنان و موفقیت سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد، بهبود ارتباطات مدیران و کارکنان می تواند منتج به توسعه روابط کارکنان و نیز بهبود سازمانی شود. هدف این مقاله تبیین مدلی برای ارزیابی و برنامه ریزی ارتباطات بین مدیران و کارکنان است، که در شرکت ایران خودرو طراحی و اجرا شده است. از این رو، در ابتدا اهمیت و ضرورت ارتباط مدیران و کارکنان، موانع فراروی ارتباط بین آنها، شایستگی های ارتباطی شان و پیام هایی که باید بین آنها تبادل شود بحث شده است. سپس، متدولوژی طراحی مدل ارتباطات مدیران و کارکنان و نتایج تحقیق و فرصتهای بهبود شناسایی شده در این زمینه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Case Study on Iran Khodro Company

نویسنده [English]

  • behrooz gholichli

چکیده [English]

Employees and managers communication as a organizational internal communication area has drawn many organizational managers and researchers attention. As there is a direct relation between empl• oyees and managers communication and organizational success, the communication improvement can be ended in developing employees relations and organizational development.So, The objective of this article is to introduce a model for assessing and planning employees and managers communication that has designed in Iran khodro company. thus, at first we have discussed about the important and necessity of employees and managers communication, obstacles on their communication, their communicative competencies and messages that they have to exchange. then, we will explain on the research methodology, its results, and improvement opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Accountability
  • Transparency
  • Fairness
  • and Participation

دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 119-148
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395