بررسی ارتباط میان «راهبرد های تغییر» و «تعهد به اجرای تغییر»

نویسندگان

چکیده

هدف-پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه بین راهبرد های تغییر و تعهد به اجرای تغییر در بانک‏های صادرات و تجارت شهرستان بروجرد، طرح و اجرا شده است.
طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- نمونه آماری متشکل از 173نفر از کارکنان این بانک ها بوده که به روش نمونه‏گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شده اند. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش‏های توصیفی از شاخه همبستگی است. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه طراحی گردید. داده‏های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها- یافته های نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار میان راهبرد های تغییر و ابعاد آن و تعهد به اجرای تغییر در شعب بانکیِ مورد مطالعه می باشد. از میان راهبرد های تغییر سازمانی اتخاذ راهبرد مشارکتی بیشترین تعهد به اجرای تغییر را با خود به همراه داشت. و می توان این امر را به عنوان "تعهد قوی به اجرای تغییر" معرفی نمود. از سوی دیگر راهبرد گفتاری کمترین میزان تعهد به اجرای تغییر را در میان راهبردهای تغییر داشت. که به طور مشابه می توان این موضوع را به عنوان " تعهد ضعیف به اجرای تغییر" معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Relationship between Change Strategies And commitment to change

نویسندگان [English]

  • Adel Salavati
  • Pegah Salasi

چکیده [English]

Purpose-The current research is in  the following concepts of organizational issues, with purpose of the survey of relationship in between Change Strategies with commitment to change in bank branches, implemented.
Design/methodology/approach- Sample consisted of 173 employees of banks that have been stratified random sampling proportional to population size are selected.Method of this research is descriptive study, in kinds of the correlation, with purpose from the applied aesearch, accordingly, for measuring the basic concept of research, a designed quastionnaire is used. Data is analyzed using statistical tests.
Findings-Final results of research show significant relationship between change strategies and its dimensions with commitment to change of employees in bank branches. Participating strategy of organizational change strategies with the greatest commitment to implement the change will bring, and it would be  introduced as "strong commitment to implement the change". On the other hand, The telling strategy has lowest commitment to implement the change, and similarly, we introduce it as "weak commitment to implement changes".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change Strategies
  • Commitment To Changes
  • Changes Models
  • Saderat And Tejarat Bank
  • Borujerd

دوره 23، شماره 74
زمستان 1393
صفحه 49-71
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1392
  • تاریخ بازنگری: 12 مرداد 1393
  • تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1393