رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با تأکید بر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‏ترین دارایی‏های نامشهود سازمان‏های امروزی، سعی در غنی سازی ادبیات این حوزه و هم چنین کمک به مدیران جهت حفظ و خلق آن در سازمان دارد. از این رو به تبیین و برازش مدلی پرداخته است که در آن حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان را به عنوان یکی از منابع ایجاد سرمایه اجتماعی بر می‏شمرد و نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی در این رابطه را برجسته می‏نماید. به این منظور تعداد 192 نفر از کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش شناسی این پژوهش کاربردی، طرح پیمایشی و به طور خاص مدل سازی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل پیشنهادی است که در آن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیری میانجی تبیین کننده چگونگی تاثیرگذاری حمایت سازمانی اداراک شده در خلق سرمایه اجتماعی است. طبق نتایج این مدل کارکنانی که سازمان خود را حمایت کننده، ادراک می‏نمایند از طریق افزایش میزان بروز رفتارشهروندی در سازمان منجر به بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی می‏گردند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the impact of organizational citizenship behavior as a mediator on the relationship between perceived organizational support and social capital

نویسندگان [English]

  • Milad Bakhti 1
  • mohsen Torabi 1
  • Aryan Gholipour 2

چکیده [English]

With an emphasis on the role of social capital as one of the most important intangible assets in modern organizations, the present study aims to add to the literature in this area and help managers to create and maintain this in their organizations. Specifically, the study has aimed to develop and fit a model that considers the employees’ perceived organizational support as one of the major sources for creating social capital and highlights the importance of organizational citizenship behavior as a mediator. To this end, 192 employees from Telecommunication Infrastructure Company of Iran (TIC) were randomly selected to participate in the study. The applied research methodology is survey design and specifically the research is based on Structural Equation Modeling. The results indicated favorable fit for the model that considers organizational citizenship behavior as a mediator that explains the impact of perceived organizational support in creating social capital. Based on the results of this model, the employees who conceive of their organization as supportive help improve the social capital through displaying citizenship behavior in the organization. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social exchange theory
  • perceived organizational support (POS)
  • Organizational Citizenship Behavior (OCB)
  • Social Capital

دوره 18، شماره 66
زمستان 1390
صفحه 25-46
  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1390
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1391