آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و علمی گروه مدیریت پژوهشکده مطالعات علوم انسانی «سمت»

چکیده

«کارگروهی» عبارت است از مجموعه تلاش­های آگاهانه، منسجم و هماهنگ افراد برای دستیابی به هدف یا اهداف مشترک که هم­افزایی را نیز در پی دارد؛ موضوعی که همواره یکی از دغدغه­های اجتماعی و از مسایل کلیدی در سازمان­های کشور بوده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، آسیب­شناسی کارگروهی در سازمان­ها بوده که جهت دسته­بندی این آسیب­ها، از الگوی سه­شاخگی مشتمل بر آسیب­های رفتاری، ساختاری و محیطی بهره برده شد.
پژوهش حاضر بر حسب نوع داده­های مورد استفاده، کمّی؛ برحسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از سازمان­های مردم نهاد در تهران که فعالیت­هایش مبتنی بر گروه و در قالب کارهای گروهی انجام می­شود، بوده است. روش نمونه­گیری، تصادفی خوشه­ای؛ حجم نمونه، 384  نفر و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق­ساخته بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که آسیب­های موجود در مسیر تحقق کارگروهی مشتمل بر 48 شاخص می­باشد که مواردی چون «فقدان سیستم ارزیابی عملکرد»، «عدم آموزش کار گروهی به اعضا»، «شناخت ناکافی از محیط کاری سازمان»، «وجود تعارضات حل نشده در گروه» و «غیرقابل اندازه­گیری بودن اهداف»، به عنوان مهمترین آسیب­ها و «عدم وفاداری اعضای گروه و رهبر به یکدیگر»، «وجود جو رسمی و غیر راحت بین اعضا» و «عدم اعتماد اعضای گروه و رهبر به یکدیگر» به عنوان کم­اهمیت­ترین آسیب­ها شناسایی شدند. همچنین در حالی که بین دیدگاه پاسخگویان در خصوص آسیب­های ساختاری و محیطی بر حسب سن ایشان تفاوت معناداری مشاهده نشد پاسخگویان در گروه سنی کمتر از 30 سال در مقایسه با سایرین، بیشتر بر آسیب­های رفتاری کارگروهی تاکید کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pathology of Groupwork in Iranian organizations

نویسنده [English]

 • Mahmoud Jafarpoor

Associate Professor of Management, The Research Institute of SAMT for Advanced Studies in the Humanities

چکیده [English]

Groupwork” is a series of conscious, united and coordinated efforts of a team in order to achieve a common goal or goals and also synergy is its subsequent; the subject that always has been a social concern and a key issue in the country’s organizations. Hence, the main purpose of the present study is pathology of teamwork in organizations that used the three-branched model including behavioral, structural and environmental pathos for categorizing the pathos.
The present study is quantitative regarding to data type, exploratory regarding to objective and practical regarding to result. Statistical community of the research consisted of personnel of an NGO that works in teamwork frames and its activities are performed in groups. Sampling method was random cluster one; the sample size was 384 persons with confidence level of 99% and research instrument was a researcher-made questionnaire.
The results showed that pathos in the way of realization of teamwork consist of 48 indexes. Indexes of “lack of performance measuring system”, “lack of teamwork training”, “insufficient understanding of organization work environment”, “unresolved conflicts in group” and “not measurability of objectives” were recognized as the most important pathos and “lack of loyalty between group members and leader”, “formal and uncomfortable environment in group” and “lack of confidence between group members and leader” were recognized as the less important pathos. While there was no significant deference between the view of respondents to structural and environmental pathos with different ages, respondents under 30 years old emphasized on behavioral pathos of teamwork more than other respondents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group
 • Team
 • Groupwork
 • Teamwork
 • Pathology
 • The Three Dichotomy Model of Co-Structure
 • Behavioral & Context
آریانپور، علی؛ مظلومی، نادر؛ ضرغام، حمید و بخشی­زاده، نسیم (1386)، بررسی عوامل موثر بر عملکرد تیم­های کاری مهندسی، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران، ایران.

افجه، سید علی اکبر (1390)، رهبری سازمانی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.

افجه، سید علی اکبر (1384)، مبانی فلسفی و تئوری­های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ دوم.

برومند، زهرا (1387)، مدیریت رفتار سازمانی (رشته مدیریت)، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ شانزدهم.

پورعزت، علی­اصغر و سعد‌آبادی، علی اصغر (1391)، تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمی در دانشگاه­ها با رویکرد فازی (مطالعه موردی دانشگاه­های شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 3، صص 67-81.

جعفرپور، محمود؛ رضایی، نسرین و سوری، سودابه (1394)، آسیب­شناسی پیاده­سازی و کاربست نتایج تحقیقات مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هفتم، شماره 24، صص 137-162.

جعفرپور، محمود و حبّی، محمدباقر (1392)، بررسی ماهیت و چرایی دوگانگی­های رفتار در سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 70، صص 173-208.

جنیدی جعفری، مهدی و عبدالرضا بیگی­نیا (1388)، آسیب­شناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه (مورد مطالعه: بانک ملت)، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی منابع انسانی، تهران.

چلبی، مسعود (1381)، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات

حبیبی، محمد (1377)، بررسی تجربی اخلاق کار در ایران، تحقیق منتشر نشده. تهران: مرکز پژوهش­های بنیادی.

خاکی، غلامرضا (1386)، روشتحقیقبارویکردمروریبرپایان­نامهنویسی، انتشارات بازتاب، تهران: چاپ دوم.

درگاهی، حسین؛ موسوی، سید محمد هادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا (1387)، مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، فصلنامه پیاورد سلامت، دوره 2، شماره 1 و 2، صص 63-72.

سیجانی، محمود (1387)، آسیب­شناسی پایداری صنایع کوچک استان قم، پایان­نامة کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران (منتشر نشده)، صفحه 21.

فرهی، علی؛ سنجقی، محمد ابراهیم، فقیه علی آبادی، هادی و سلیمانی، داود (1395)، آسیب­شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 3، صص 171-189.

فرهی، رضا؛ محمودی، امیررضا؛ زارعی رهرو، امیرحسین و افخمی اردکانی، مهدی (1389)، طراحی معیارهای اثربخشی کارگروهی (با رویکرد TQM و QCC) مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 10، صص 39-70.

فرهنگی، علی­اکبر (1370)، نگرشی کوتاه بر ساخت­های فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه، مطالعات مدیریت، دوره اول، شماره دوم، صص 56-46.

عمید، حسن(1379)، فرهنگ فارسی عمید، نشر امیرکبیر، تهران.

علوی، سید حمید رضا (1384)، بررسی وتجزیه وتحلیل معیارهای فرهنگ سازمانی شرکت ایران خودرو و رابطة آن با اثربخشی با تاکید بر آسیب­شناسی فرهنگ سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (منتشر نشده)، ص 83.

کاظمی، مهدی؛ کرمانشاه، علی و کرباسفروشان، الیاس (1390)، بررسی سازه کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه­گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، صص 19-46.

لنچیونی، پاتریک (1382)، پنج دشمن کار تیمی، ترجمه فضل الله امینی، تهران: نشر فرا.

میرزایی اهرنجانی، حسن(1381)، طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب­شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب)، طرح پژوهشی (منتشر نشده)، ص 63.

موحدی، مسعود (1389)، تعیین ویژگی­های فرهنگ اسلامی ایرانی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاپ اول.

نصراصفهانی، علی (1384)، مدیریت رفتار گروهی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.

یزدانی بروجنی، فرشید (1373)، جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگ توسعه، شماره 15، صص 9-13.

صالحی صدقیانی، جمشید و ابراهیمی، ایرج (1378)، آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2، تهران: نشر هستان، چاپ اول.

 Burch G.J. and Anderson N. (2008), The team selection inventory: Empirical data from New Zealand sample, sia Pacific Journal of Human Resource, Vol. 46 No. 2, pp. 241-253

Cohen, S.G. and Bailey, D.W. (1997), “What makes teams work: group effectiveness research from the shop floor to the executive suite”, Journal of Management, Vol. 23 No. 3, pp. 239-90

Hitt, M.A. , Miller C. C, Colella A., (2006), Organizational Behavior, A strategic approach, 1st edition, Wiley India Pvt. Ltd.

Jenewein W. & Morhart F. (2008), Navigating toward team success, Team Performance Management, Vol. 14, No. 1/2, pp. 102-108

McGreevy M., (2006), Team working: Part 2- How are teams chosen and developed?, Industrial and Commercial Training, Vol. 38 No. 7, pp. 365-370

Miles S.J. & Mangold G. (2002), The impact of team leader performance on team member satisfaction: The subordinate's perspective, Team Performance Management: an International Journal, Vol. 8 No. 5/6, pp. 113-121

Salas, K.C. Stagl, C.S. Burke, G.F. Goodwin,(2007), Fostering Team Effectiveness in Organizations: Toward an Integrative Theoretical Framework. in: 52nd Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln, NE.

Samardzic M.B. et al., (2010), Interventions to improve team effectiveness: A systematic review, Health Policy, Vol. 94, pp. 183-195

Wing Linda S. (2005), Leadership in high-performance teams: a model for superior team performance, Team Performance Management, Vol. 11 No. 1/2, pp. 4-11

Harrison. Michael, (2005). Diagnosing organizations: Methods, models, and processes, Volume 8 of Applied social research methods series, Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Beal, D. J., Cohen, R. R., Burke, M. J., & McLendon, C. L. (2003). Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relations. Journal of Applied Psychology, 88(6), 989-1004.

Baker, D. P., Salas, E. (1992), Principles for measuring teamwork skills, Human Factors, cccVol. 34, No.2, PP: 469-575.

Casey-Campbell, M., & Martens, M. L. (2009). Sticking it all together: A critical assessment of the group cohesion–performance literature. International Journal of Management Reviews, 11(2), 223-246.

Cacioppe  R. (1999), Using team - individual reward and recognition strategies to drive organizational success, Leadership &Organization Development Journal, 20/6, pp. 322-331

Dubrin, Andrew J. (2004), Appliyng Psychology: Individual and Organizational Effectiveness, Stephen Helba, 6th ed.

Hatch, M. J., Ann L. C. (2006), Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern xxxPerspectives, Oxford University Press.

Kozlowski, S. W. J., & Bell, B. S. (2003). Work groups and teams in organizations. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, R. J. Klimoski, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology, industrial and organizational.

Kozlowski, A. (1996), Dynamic theory of leadership and team effectiveness, Personal and xxxHuman Resource Management, Vol. 14, No. 2, PP: 253-305.

Kuratko. D, and Hodgetts. R (1991), Management, harcourt Brace Jovanovich: Third Edition.

Moorhead. G, and Griffin. R (1998), Organizational Behavior, Mifflin Company: Fifth Edition Houghton.

O'Neil, H. F., Wang, S., Chung, G. & Herl, H. (1999). Draft Final Report for Validation of xxxTeamwork Skill Questionnaire Using Computer-Based Teamwork Simulations. University of xxxCalifornia Press, psychology (Vols. 1-12, Vol. 12). Wiley.

Rousseau, V., Aubé, C., & Savoie, A. (2006). Teamwork behaviors, Small Group Research, 37(5), 540-570.

Robbins. S. P., Timothy A. J. (2009), Organizational Behavior, (13th Edition). Pearson- xxxPrentice Hall.

Samardzic M.B. et al., (2010), Interventions to improve team effectiveness: A systematic review, Health Policy, Vol. 94, pp. 183-195

Sinclair, A. L. (2003). The effects of justice and cooperation on team effectiveness. Small Group Research, 34(1), 74-100.

Scott W. R., Gerald F. D. (2007), Organizations and Organizing, Rational, Natural, and Open xxxSystem. Printic-Hall inc.

Stout, R. J. Cannon, Bowers, J. A. Salas, E. (1996), The role of shared mental models in xxxdeveloping team situational awareness: Implication for training, Training Research xxxJournal, Vol. 2, No. 2, PP: 85-116.

Ivancevich John M., & Michael T. Matteson (1990), Organizational Behavior and Management, Richard D. Irwin, Inc.

Hoegl, M., & Gemuenden, H. G. (2001). Teamwork quality and the success of innovative projects: A theoretical concept and empirical evidence, Organization Science, 12(4), 18.

Bunderson, J. S., & Sutcliffe, K. M. (2003). Management team learning orientation and business unit performance. Journal of Applied Psychology, 88, 552-560..

Lourencoa, Paulo Renato; Dimasb, Isabel Dordio, and Rebeloa, Teresa (2014), Effective workgroups: The role of diversity and culture, Journal of Work and Organizational Psychology, 30 (2014) 123-132.

Lembke, Svan; G. Wilson, Marie (2003), Putting the "Team" into Teamwork: Alternative Theoretical Contributions for Contemporary Management Practice, Human Relations, Vol. 51, No. 7.  


دوره 27، شماره 87
بهار 1397
صفحه 75-100
 • تاریخ دریافت: 17 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1396
 • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1396