تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی بابلسر، دانشگاه مازندران

2 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم اداری و اقتصادی بابلسر، دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تببین نقش مدیریت استعداد بر تاب آوری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش و تحقق قرارداد روانشناختی در شهرک های صنعتی استان مازندران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال با بیش از 50 کارمند واقع در شهرک های صنعتی آمل، بابل و بابلسر به تعداد 77 شرکت بوده است که از بین آنها 64 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی مناسب از مدیران ارشد یا منابع انسانی شرکت ها و کارکنان بااستعداد آن ها جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد با تاب آوری سازمان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین فعالیت های مدیریت استعداد بر تحقق قرارداد روانشناختی استعدادها تاثیر گذاشته، تحقق قرارداد روانشناختی نیز بر تمایل استعدادها برای تسهیم دانش تاثیر مثبت دارد و در نهایت تسهیم دانش با تاب آوری سازمان رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Resilience from the Perspective of Organization Employees and Managers

نویسندگان [English]

  • Aboalhasan Hosseini 1
  • fatemeh jafari bazyar 2

1 faculty member of university of mazandaran

2 University of Mazandaran, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Babolsar

چکیده [English]

The present research was performed with the aim of expounding the role of talent management on organizational resilience with the role of mediator of knowledge sharing and psychological contract fulfillment in industrial towns of Mazandaran province. This research in terms of purpose, is practical and in terms of data gathering method, is descriptive- survey of the type of correlation. The statistical population of this research included  all the active companies with more than 50 employees located in Amol, Babol and Babolsar industrial towns to 77 companies which 64 companies have been selected by stratified random sampling method. Data were collected by standard questionnaires with appropriate reliability and validity from top managers or human resources of companies and their talented employees. For data analysis, descriptive statistics and structural equation modeling were used using SPSS and PLS software. The results of the research indicate that talent management has a positive and significant relationship with organizational resilience. Also the results showed that talent management activities have affected the talent's understanding of fulfilling their unwritten expectations by the organization and cause their psychological contract fulfillment. Psychological contract  fulfillment also has a positive effect on the attitude and willingness talents for knowledge sharing, and finally, the sharing of knowledge of talents has a significant relationship with organizational resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational resilience
  • talent management
  • Knowledge Sharing
  • Psychological contract fulfillment
ابیلی، خدایار؛ رومیانی، یونس و  صحرائی بیرانوند، مهدی(1394). تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی(مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)،  مجله مدیریت بهداشت و درمان، 6(3): 65-55.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(1396). هشدارهای سونامی رکود، کد خبر: 12746، قابل دسترس در .http://otaghiranonline.ir/news/

احمدی، علی­اکبر؛ فراهانی، ابوالفضل؛ بهمنی چوبستی، اکبر و شهبازی، مهدی(1391). نقش سرمایة اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13: 260-237.

حسین پور، داود؛ منطقی، منوچهر و ملک محمدی، سحر (1394). بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی: سازمان پشتیبانی ونوسازی بالگرد­های ایران-پنها)،  نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 3، 118-97.

داوری، علی و رضازاده، آرش(1395). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ سوم.

روزنامه دنیای اقتصاد(1394). صنعت و معدن در اقتصاد کشور چه جایگاهی دارد؟، شماره خبر: ۳۲۶۴۷۶۶، قابل دسترس در https://donya-e-eqtesad.com.

علامه، سید محسن؛ طبائیان، ریحانه السادات و توکلی، هدی(1395). تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری،  فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست­و­پنجم، شماره 80: 118-101.

علامه، سیدمحسن؛ عسکری، نوربخش و خزائی پول، جواد (1395). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردسازمانی: تاکید برنقش تسهیم دانش وچابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن،  مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 2: 474-453.

فرزانه، محمد؛ عبدالهی، بیژن و عزیزی، مهدی(1395). بررسی نقش واسطه­ای قرارداد روانشناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش،  فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره 4: 47-73.

مرتضایی، اشرف(1395). شناسایی و دسته­بندی موانع و چالش­های تولید و رقابت­پذیری در بنگاه­های زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صص 134-1.

Aljanabi, A. R. A., & Kumar, M. (2013). Talent Management Strategy and Absorptive Capacity as Antecedences of Innovation Capability: A Conceptual Framework. Research Journal of Social Science & Management (RJSSM), 2(9), 115-123.

Boxtel, J. V,.(2011). Psychological Contract Fulfillment & Intention To Leave Among Nurses Of Mmc. Master thesis, Faculty of Economics and Business administration, Tilburg.

Burnard, K., Bhamra, R., & Tsinopoulos, C. (2018). Building organisational resilience: four configurations. IEEE transactions on engineering management, 1-42.

Caruso, S. J. (2017). A Foundation For Understanding Knowledge Sharing: Organizational Culture, Informal Workplace Learning, Performance Support, And Knowledge Management. Contemporary Issues in Education Research (Online), 10(1), 45-52.

Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2015). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business, 51(1), 1-12.

Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.

Eketu, C. A. (2015). Talent Management and Sustainable Enterprise Resilience Among Travel Agencies in Port Harcourt. The International Journal of Business & Management, 3(8), 268-275.

Emmons, C. B. (2013). Improving organizational performance: Building organizational resilience and sustainability through knowledge-sharing relationships. Doctoral dissertation, Walden University, College of Management and Technology.

Festing, M., & Schäfer, L. (2013). Generational Challenges to Talent Management: A Framework for Talent Retention Based on the Psychological-Contract Perspective. Journal of World Business, 49(2), 1-10.

Fitzgerald, M. (2014). Talent and Talent Management Insights. NHS Leadership Academy, 1–22.

Gupta, B., Agarwal, A., Samaria, P., Sarda, P., & Bucha, R. (2012). Organizational commitment & psychological contract in knowledge sharing behaviour. Indian Journal of Industrial Relations, 47(4),  737-749.

Henttonen, K., Kianto, A., & Ritala, P. (2016). Knowledge Sharing and Individual Work Performance: An Empirical Study of a Public Sector Organisation. Journal of Knowledge Management, 20(4), 2-39.

Huang, C. C. (2009). Knowledge Sharing and Group Cohesiveness on Performance: An Empirical Study of Technology R&D Teams in Taiwan. Technovation, 29(11): 786-797.

Kantur, D., & Say, A. I. (2015). Measuring Organizational Resilience: A Scale Development. Journal of Business Economics and Finance, 4(3), 456-472.

Khoreva, V., Vaiman, V., & Van Zalk, M. (2017). Talent management practice effectiveness: investigating employee perspective. Employee Relations, 39(1), 19-33.

Koskina, A. (2013). What Does the Student Psychological Contract Mean? Evidence From a UK Business School. Studies in Higher Education, 38(7): 1020-1036.

Luu, T. T. (2016). Psychological contract and knowledge sharing: CSR as an antecedent and entrepreneurial orientation as a moderator. Corporate Communications: An International Journal, 21(1), 2-19.

Mafabi, S., Munene, J., & Ntayi, J. (2012). Knowledge Management and Organisational Resilience: Organisational Innovation as a Mediator in Uganda Parastatals. Journal of Strategy and Management, 5(1), 57-80.

Mienipre, A., Nwuche, C. A., & Anyanwu, S. A. C. (2016). Talent Management and Organizational Resilience in Manufacturing Firms in Port Harcourt. The International Journal Of Business & Management, 4(3), 135–145.

Nutakki, L. P., Reddy, M. S., & Balan, S. (2015). A Study of the Relationship Between Talent Management And Psychological Contract. International Journal of Science Technology and Management, 4(1),330–336.

Okuwa, J. A., Nwuche, C. A., & Anyanwu, S. A. C. (2016). Human Capital Development and Organizational Resilience in Selected Manufacturing Firms in Rivers State. International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences, 3(2), 43–50.

Orchiston, C., Prayag, G., & Brown, C. (2016). Organizational resilience in the tourism sector. Annals of Tourism Research, 56, 145-148.

Pal, R., Torstensson, H., & Mattila, H. (2014). Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. International Journal of Production Economics, 147, 410-428.

Prinsloo, L. (2012). Talent management and the psychological contract. Prof Karel Stanz, Doctoral dissertatio,University of Pretoria,  Faculty of Economic and Management Sciences.

Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (2000). The development of psychological contract breach and violation: A longitudinal study. Journal of organizational Behavior, 21(5): 525-546.

Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract. Journal of occupational and organizational psychology, 74(4), 511-541.

Sawalha, I. H. S. (2015). Managing Adversity: Understanding Some Dimensions of Organizational Resilience. Management Research Review, 38(4), 1-15.

Sharkie, R. (2005). Precariousness under the new psychological contract: the effect on trust and the willingness to converse and share knowledge. Knowledge Management Research & Practice, 3(1), 37-44.

Sonnenberg, M. (2006). The signalling effect of HRM on psychological contracts of employees: A multi-level perspective. Doctoral Dissertation, Erasmus University / Erasmus School of Economics.

Sonnenberg, M., van Zijderveld, V., & Brinks, M. (2013). The Role of Talent-Perception Incongruence in Effective Talent Management . Journal of World Business, 49(2), 1-9.

Tamta, V., & Rao, M. K. (2016). The effect of psychological contract fulfilment on organisational justice, work engagement and knowledge sharing behaviour. International Journal of Management Concepts and Philosophy9(4), 283-305.

Thunnissen, M. (2016). Talent Management: For What, How and How Well? An Empirical Exploration of Talent Management in Practice. Employee Relations, 38(1), 57-72.

Van den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management, 8(6), 117-130.

Wicker, P., Filo, K., & Cuskelly, G. (2013). Organizational Resilience of Community Sport Clubs Impacted by Natural Disasters. Journal of Sport Management, 27(6), 510-525.

Wickramasinghe, V. (2015). Knowledge Sharing and Service Innovativeness in Offshore Outsourced Software Development Firms. VINE, 45(1), 2-21.

Wu, C. M., & Chen, T. J. (2015). Psychological contract fulfillment in the hotel workplace: Empowering leadership, knowledge exchange, and service performance. International Journal of Hospitality Management, 48, 27-38.


دوره 28، شماره 91
بهار 1398
صفحه 9-30
  • تاریخ دریافت: 11 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1397