طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از تغییرات محیطی و آثار و نتایج مثبت و منفی هریک از این تغییرات سراسر محیط های کسب و کار را با چالشی جدی مواجه ساخته است. این چالش ها به نوبه خود ضرورت طراحی کنترل های استراتژیک را می طلبد. این کنترل ها به مدیران کمک می کنند که به طور پیوسته تغییرات محیطی را کنترل نمایند زیرا تغییر در سطح استراتژیک اهداف، جهت و قلمرو سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی در ایران بر اساس دیدگاه کاپلان و نورتون صورتمی گیرد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از تعداد ۱۹۹۶ شرکت به شکلی نمونه گیری تصادفی از صنایع مختلف کشور جمع آوری و موردمطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بین کانون توجه ( داخلی / خارج) و بین تغییرات محیطی (بنیادی / تدریجی) با کنترل های استراتژیک رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Control Model for Iranian Industries (Besed on BSC)

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad erabi 1
  • mohammad hakak 2

چکیده [English]

The aim of this research is to design Strategic model control for Iranian industries based on Kaplan and Norton's point of view. The main hypothesis of the research is as follows: "There is a relationship between the strategy formation process and the environmental changes with strategic Controls'. in this research, strategy formation process and environmental changes as independent variances and strategic control as dependent variance have been taken into account. In strategy formation process ,two philosophical methodologies as Internal attention and External attention have been used.Furthennor.in conducting the strategies. Radical change and Incremental change have been considered as important . Four main Perspectives are influential in the appraisal and control of the strategies which are as follow: Internal processes control .Learning & growth . control .Financial control. Customer control. The case study includes industrial units in Iran . The information gathering process has been conducted through interview and questionnaire. In additional vti firms from different industries have been selected by random to complete the survey . The methodology of the research is practical as considering the conclusion, explanatory as considering the objective and qualitative as concerned with the data types. The finding Shows that the main hypotheses of the research have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • BSC Control.Iranian Industries

دوره 15، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 1-21
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395