تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صنعت جهانگردی مانند هر پدیدار دیگری دارای ابعاد مثبت و منفی است. برخی از صاحب نظران، بر ابعاد مثبت این پدیدار تاکید و توسعه ی بی مانع آن را توصیه کرده اند. عده ای نیز بر ابعاد منفی آن توجه دارند و بر این باورند که تبعات سوء این صنعت به حدی است که آثار مثبت آن را تحت الشعاع قرار می دهد. در این نوشتار موضوع با نگرش سیستمی مورد تحلیل قرار گرفته و تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی از زوایای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی بررسی شده است. آگاهی از تبعات مثبت و منفی آن به سیاستگذاران و واضعان خطوط مشی در این زمینه کمک می کند تا با شناخت بیشتری به قضاوت و تصمیم سازی بپردازند به نحوی که کشور بتواند با برنامه ریزی حساب شده، تبعات منفی را کاهش دهد و از تبعات مثبت توسعه ی صنعت جهانگردی منتفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

" Tourism Development Consequences, A System Approach"

نویسنده [English]

  • shams o sadaat zahedi

چکیده [English]

Tourism industry, like every other phenomenon, could have positive & negative impacts upon our society. There is no doubt regarding the importance of tourism, but the knowledge about the phenomenon itself and its consequences must keep pace with the increasing amount of tourists and growth in areas devoted to tourism. The effects of tourism must be considered within a complex web of economical,Political social, cultural, and environmental factors. Tourism industry has both the potential to contribute or alternatively, destroy the foregoing factors. The article, studies tourism through system perspective and concludes with some suggestions about the strategies which can contribute to enjoy the benefits of tourism and avoid its harmful consequences upon our society


دوره 5، شماره 20
زمستان 1374
صفحه 29-48
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395