آسیب شناسی اداری نظام بانکی کشور، مشکلات و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی علامه طباطبایی

چکیده

بدون شک نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی، ارایه ی ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسائی ها و موانع را ریشه یابی می کند.
هدف غایی از ارایه ای این مقاله، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی، بهره گیری از فن آوری روز، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف، موانع مربوط به ضوابط و مقررات، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی، کنترل های داخلی، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Office pathology banking system, problems and solutions

نویسنده [English]

  • alireza shirani

دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 171-188
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395