طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت‌های‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور و با روش آمیخته(کیفی‌و‌کمی)‌انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند به مصاحبه نیمه‌ساختمند با 24  نفر از مدیرکل، معاونین، رؤسای‌ادارات، رؤسای‌گرو‏هها و کارشناسان‌مسئول‌آموزش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه­ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و شانزده مؤلفه‌ شامل دانش و اطلاعات‌آموزشی، دانش‌سازمانی، دانش‌منابع انسانی، مهارت‌های‌فناوری، مهارت‌های‌اجتماعی، مهارت‌های‌شغلی، مهارت‌های‌مدیریتی، توانایی‌های‌تخصصی، توانایی‌های‌مدیریتی و‌اجرایی، توانایی‌های‌فکری، نگرش مثبت به آموزش‌سازمانی، نگرش‌سیستمی‌به‌سازمان، نگرش‌به‌یادگیری‌سازمانی، دیدگاه‌حل‌مسئله‌ای، ویژگی‌های‌شغلی و ویژگی‌های‌رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در بخش کمِی به تبیین وضعیت صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش پرداخته شد. جامعه آماری در این بخش کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور  بودند که به صورت تصادفی 107 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش پرسشنامه بود که بر اساس مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه­های شناسایی‌شده در بخش‌کیفی تدوین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.97 محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل‌عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه‌های ذکرشده به‌خوبی صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش را تبیین می‌کنند. همچنین یافته‌های بخش کمی نشان داد که صلاحیت‌حرفه‌ای کارشناسان‌آموزش در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد و مؤلفه‌های دانش‌سازمانی و مهارت‌های‌شغلی در سطح متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Determining Professional Competencies of Human Resources Experts

نویسندگان [English]

  • Javad poorkarimi 1
  • Mohammad Reza keramati 2
  • Ali Reza Mohammadi 3

1 Assistant Professor Educational Administration and Planning Faculty of Psychology and Education University of Tehran

2 Associate Professor Educational Administration and Planning Faculty of Psychology and Education University of Tehran

3 , Master of Educational Administration, Faculty of Psychology and Education University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study is to identify and appraise the professional competencies of the country tax affairs organization’s education experts. This study is objective, developmental and functional in terms of data gathering, and it is also qualitative and quantitative. For this purpose, in the qualitative section, a semi-structured interview was accomplished with 24 persons of general managers, deputies, heads of offices, heads of groups and education experts through purposeful sampling. For analyzing interviews, the content analysis method was used and then sixteen components were identified consist of knowledge and educational information, organizational knowledge, human resources knowledge, technology skills, social skills, job skills, management skills, technical abilities, administrative abilities, intellectual abilities, positive attitude toward organizational education, ‌systematic approach to organization, attitudes toward organizational learning, Problem-solving approach, job characteristics and behavioral characteristics. In this section, the statistical society was the country tax affairs organization’s education experts in which 107 persons were randomly selected as sample. The questionnaires were utilized in this section which were determined according to identified components and sub-components in the qualitative section. The reliability of questionnaires was calculated by the Cronbach's alpha coefficient of 0.97‌and the validity was evaluated by the confirmatory factor analysis. Results of the confirmatory factor analysis indicated that mentioned components could properly determine the professional competence of education experts. Additionally, findings of the quantitative section implyied that the professional competence of education experts is at a relatively desirable level and components of organizational knowledge, as well as job skills, are at average level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competence
  • Education Experts
  • Tax Affairs Organization
- ابوالعلایی،  بهزاد و غفاری، عباس (1385). مدیران آینده، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

-ابیلی، خدایار(1382). سیستم‌های توسعه منابع انسانی،  اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.

- احمدی، علی‌اکبر؛ درویش،حسن؛ فاضلی کبریا، حامد و سبحانی فر، محمدجواد؛ (1393)طراحی و تبیین الگوی مفهومی‌ شایستگی‌های منابع انسانی در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM. فصلنامهمطالعاتراهبردیبسیج، سال هفدهم، شماره 6، صص55-27

-      احمدی، عباداله؛ شایان، جهرمی؛ شاپور،امین و زارعی، صدیقه (1391). رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، 2، 53-35.

- ادب، حسین و زحمتی، محمدحسین(1393)  بررسی تأثیر توانمندسازی بر بهره‌وری کارکنان . پژوهشنامه مالیات . ۲۱ (۲۰) :۱۲۳-۱۴۴

-ارشادی، فاطمه(1388). بررسی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی دبیران زن دبیرستان­های شهرستان شبستر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و  روانشناسی دانشگاه تهران.

-اسدی فر، رؤیا؛ خائف الهی، احمدعلی و رضاییان، علی (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام (ره))، رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی، 8، 92-75.

-  افضل‌آبادی، محمدحسین؛ زارع، حبیب؛ افضل‌آبادی، محمدرضا و آقا باقری، فهیمه (۱۳۸۹). نیازسنجی ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ­ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﻳﺰد). دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ بین­اﻟﻤﻠﻠﻲ مدیران آﻣﻮزش.

-اکرامی، محمود و رجب‌زاده، سمیه(1390). توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران. فرایند مدیریت و توسعه.77، ۶۹-۴۹.

-انجمن مدیریت پروژه (2004). گزارش رسمی سازمان یونسکو. مجله راهبردهای آموزش. دانشگاه بقیه ا... اعظم. چاپ پنجم.

- انصاری، محمد اسماعیل؛ استادی، حسین و جاوری، فرشته.(1388).  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش‌های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان. پژوهشنامه مالیات . ۱۷ (۶) :66-41.

-ایران زاده، سلیمان؛ نوروزی، داود و بابایی هروی، صادق(1390). بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل درخت فازی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، 17، 132-115.

-ایرندگانی، عاطفه. (1392). نیازسنجی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده استان سیستان بلوچستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

-آذر، عادل و لطیفی، محمدحسین(1387). درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت. اندیشه مدیریت. شماره2. 37- 69.

-آرمان، مانی و خسروی،خسروی(1392). اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی.فصلنامهعلمی  پژوهشیمطالعاتمدیریت )بهبود و تحول( 73-49.

-بازرگان، عباس، (۱۳۸۷)روش‌هایتحقیقکیفیوآمیخته،رویکردهایمتداولدرعلومرفتاری.تهران: دیدار.

-بولا.اچ.اس.(۱۹۹۰) .ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه. ترجمه ابیلی ، خدایار(1375). تهران: موسسه بین‌المللی روش‌های آموزش بزرگ‌سالان.

-پورکریمی، جواد و صداقت، مریم (1392). تبیین رابطه شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی.  فصلنامه­ی پژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین (ع). 6 (1): 201-222.

-پورکریمی، جواد(1389). الگوی توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی سازمان‌های پژوهشی(مورد جهاد دانشگاهی). فصلنامه­ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع اما حسین(ع)، سال 2 ،2: 141- 155 .

- پورکریمی، جواد(1395).  آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-پورکریمی، جواد؛ مهدیون، روح الله؛ قاضئی، ابوذر و پوربرخورداری، امین(1389). ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال‌احمر. فصلنامه امدادونجات، 1، 69-56.

-تصدیقی، محمدعلی(1385). موانع توسعه شایسته‌سالاری در اندیشه دینی و  نحوه استفاده از منابع قدرت در بین مدیران شایسته و نالایق. مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته­سالاری در سازمان‌ها. تهران.

-جمعی از مؤلفان.دیوانگاهی، ملوک(1375)شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی. تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-جهانیان، رمضان (1389). صلاحیت‌های موردنیاز مدیران آموزشی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره سوم.

-حاج کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هدیزاده، اکرم؛ بنیادی نائینی، علی(1390). طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8: 43 ـ 23 .

-حبیب پور، کرم و صفری، رضا (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: انتشارات متفکران.

-حسینی، کبری(1395). شناسایی و ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان مسئول آموزش مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه راه‌کارهای ارتقاء آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

-خاکی، غلامرضا(1388). مدیریت بهره‌وری، تهران: کوهسار.

-خشوعی، مهدیه سادات؛ عریضی، محمد‌رضا؛ نوری، ابولقاسم و جهان‌بازی، افشین(1392). طراحی الگوی شایستگی مدیریتی، مطالعات مدیریت راهبردی، 14، 165-145.

-خشوعی، مهدیه‌سادات؛ عریضی‌ سامانی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم(1392). هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی‌های ضروری برای مدیران قرن 21. مجله ایرانی مطالعات مدیریت. 2 ،152-131.

-خورشیدى، عباس و اکرامى، محمود (1390) شناسایى عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران. فصلنامهمطالعاتمدیریت انتظامى،592-580.

-دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره 1: 131-162

-درگاهی،‌ حسین؛ علی پور فلاح پسند، محمدحسن و حیدری قره‌بلاغ، هادی(1389). ارائه مدل صلاحیت در توسعه منابع انسانی، راهبردتوسعه. ،۲، ۱۱۳-۹۲.

-دلاور، علی‌(1391). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. ویراست چهارم، تهران: نشر ویرایش.

-دهقانان، حامد(1386). مدیریت بر مبنای شایستگی، مجلهمجلسوپژوهشمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،53 ، 150-117.

-دیانتی، محمد و عرفانی، مریم(1388). شایستگی ، مفاهیم و کاربرد‌ها. تدبیر، 206. 19-14.

-راجی، لاله و صمیمی، محمدرضا (۱۳۹۰). ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ شایستگی‌های ﻣﺪﻳﺮان (ﻧﻘﺶ­های ﻛﻠﻴﺪی) در پروژه‌ها. اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق‌آبی.

-رجبی، سمیه؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ اعظمی، امیر و سلیمانی، عادل(1391). بررسی صلاحیت‌ها و مهارت‌های موردنیاز آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی: مطالعه موردی استان کرمانشاه. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم. دوره دوم، 8 : 158-146.

-رجبی، سمیه؛ پاپ‌زن، عبدالحمید؛ اعظمی، امیر و سلیمانی، عادل(1391). بررسی صلاحیت‌ها و مهارت‌های موردنیاز آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی: مطالعه موردی در استان کرمانشاه، پژوهشی در برنامه‌ریزی درسی،سال نهم، دوره دوم، شماره8، 158-146.

-رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی، محبوبه(1391). عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان امور مالیاتی کشور. پژوهشنامه مالیات. ۲۰ (۱۳) :۱۹۱-۲۱۰.

-رحمانی، حسین؛ شاه‌حسینی، محمدعلی و پور عزت، علی‌اصغر(1392). شناسایی شایستگی‌های مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت، با تمرکز بر رویکرد اسلامی- ایرانی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سوم ، شماره 3.

-رحیمی، ثانیه(1391). ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس الگوی O*NET. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-رضایت، غلامحسین (۱۳۹۰). طراحی الگوی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه­های دولتیایران. رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

-زاهدی، شمس‌السادات و شیخ، ابراهیم(1389). الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی. مدیریت راهبردی. شماره 1، 139-95

-زین‌الدین میمند, زهرا؛ موسی پور، نعمت ا... و جوادی، یدا... ، (۱۳۸۴)، آمادگی اعضای هیأت علمی برای پذیرش برنامه‌ریزی درسی غیرمتمرکز در آموزش عالی ایران، همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه‌ریزی درسی، کرمان، انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- سازمان امور مالیاتی کشور(1393). سندراهبردینظاممالیاتی. تهران

-سازمان امور مالیاتی کشور(1394). برنامه اصلاح اداری سازمان امور مالیاتی کشور. تهران: سازمان امور مالیاتی کشور

-سازمان امور مالیاتی کشور(1395). دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور.

-سازمان امور مالیاتی کشور،(1392). برنامه اجرایی آموزش سازمان امور مالیاتی کشور. تهران : سازمان امور مالیاتی کشور..

-سرایی، حسن(1382). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: سمت.

-سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر آگه.

-سلطانی ، هدایت اله؛ پارسا نسب ، مجتبی و رشیدی، محمدمهدی(1392) بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد وتاثیر عوامل انگیزشی فرهنگی مؤثر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 کشور). مدیریت بهره‌وری. سال هفتم، 26 :173-147.

-سلمانی، معصومه(1393). شناسایی و تدوین مؤلفه‌های شایستگی مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-سهندی طرق، سکینه(1388). بررسی شایستگی‌های حرفه­ای از دیدگاه مدیران و معلمان و کارشناسان دوره‏های آموزشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.

-شصتی، سمانه(1389). آموزش مبتنی بر شایستگی. مجله راهبردهای آموزش، دوره3، 2 : 77-80 .

-صیادی، سعید و محمدی، محمدی(1388). رویکرد نظری استراتژی منابع انسانی . فصلنامه مدیریت، 13،55-46.

-طاهری، شهنام(1392). بهره‌وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان‌ها، تهران: کوهسار.

-ابدیان اول، اکرم(1390). طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

- باس زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی.فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره 1: 19-34

-عباسی کسانی، حامد(1392). تدوین مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه‌های آموزش و ارزیابی صلاحیت  مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-عبدالهی، مژگان(1392). طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی ویژه مدیران آموزش، پایان‌نامه دکتری مدیری آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران .

-عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ تقی‌پور ظهیر، علی و رحیمیان، رحیم(1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی .رهیافتی نو در مدیریت، سال ششم،  شماره 4. 54-23

-عبدلی، قهرمان؛ ابریشمی، حمید و حسینی فرد، محمد(1394). تحلیل نظری و تجربی حسابرسی مالیاتی مطلوب در مالیات بر درآمد جهت کاهش فرار مالیاتی.پژوهشنامه مالیات. 65-42

-عبدی،علیرضا(1392). تدوین نیمرخ صلاحیت‌های مشاغل استراتژیک به‌منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام.پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

- ربی، حسین‌(1391) شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های مدیران واحدآموزش شرکت‌های دولتی شهرمشهد بر اساس مدل بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

- ریضی، حمیدرضا؛ خشوعی، مهدیه سادات و نوری، ابولقاسم(1391). کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی، روانشناسی معاصر، 85-98.

-عسگری، نادیا (1387). بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.

-علیزاده تبریزی، آنا(1388). بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مراکز پیش‌دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

-عوض اقباش، خدیجه(1393). طراحی مدل شایستگی آموزش و توسعه، برای مدیران و کارشناسان آموزش سازمان‌های تولیدی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

-عیدی، اکبر و دیانتی، محمد(1387). مراکز ارزیابی؛ روش نوین جانشین پروری، تدبیر، 195، 31-26.

-فاریان، وفا(1379)، شایستگیکیهانمدیریتی، سازمان مدیریت صنعتی

-غلام‌زاده، داریوش؛ صحت، سعید و ستارى لقب، بهروز(1392). ‌شناسایی و تعیین شاخص‌های شایستگی مدیران در یک شرکت بیمه‌ای (نمونه مطالعه: مدیران میانی). تازه‌هاىجهانبیمه، ۱۷۸. 16-4.

-فاطمی نژاد، نجم الدین (1390). بررسی تطبیقی برنامه‌های ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در ایران و ژاپن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزشبزرگ‌سالان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

-فتح آبادی، اسد ا …(1373).نقشارزیابیعملکردکارکناندربهسازینیرویانسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

-فتحی، ناصر و شعبانی‌راوری، علیرضا (۱۳۸۶). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا.  تهران: انتشارات مروارید.

-فرشیدی، اسحاق؛ شجاع، علی و رضایی، سمیه( 1393) مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در شرکت ملی گاز ایران: شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی،دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

-قارلقی، سجاد(1394). شناسایی و ارزیابی صلاحیت‌های حرفه­ای کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

- قلی فر، احسان؛ حجازی، سید یوسف؛ حسینی، سید محمود و رضایی عبدالمطلب (1390). تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه­های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی دانشکده­های کشاورزی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 60: 37-58

-کرایتس.ژ.ه(1975). طرق و شیوه‌های ارزشیابی کارمندان، ترجمه شیردل، عباس(1354) تهران نشر کتاب.

-کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم (۱۳۸۸).توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی. رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران. تهران: انتشارات آییژ.

-کرمی، مرتضی(1386). کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه‌های آموزش مدیران ایران‌خودرو خراسان، ارائه‌شده در اولین همایش مدیران آموزش.

-گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1996). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. مترجمان: نصر، احمد­رضا و همکاران(1392). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.

-گودرزی، ناصر(1382). ارزشیابی عملکرد کارکنان. تهران: انتشارات آن

-محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم و حیدی، یونس(1391). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی. فرایند مدیریت و توسعه، دور 25، 1: 91-69

-مرادی، علی؛ پسنده، نادر و ودادی، حمید (1389). نتایج برآمده از اجرای طرح پژوهشی ارزیابی سطح شایستگی دریانوردان، فصلنامه دیدگاه، شماره تابستان 1389: 65-93

-معارف­وند، زهرا (1392). طراحی الگوی تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

-معاونت دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی(1393). مصاحبه حضوری باکارشناسان .

-مقدم، بدری(1385). کاربرد روانشناسی در آموزشگاه. تهران: انتشارات سروش.

- ملایی نژاد، اعظم(1391). صلاحیت‌های حرفه‌ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سال یازدهم. 44. 62-33.

- ملکی، حسن(1388) صلاحیت حرفه‌ای معلمی. تهران: انتشارات مدرسه. چاپ چهارم.

- منصور فر، کریم (1384). روش‌های آماری. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور.

-منصور فر، کریم(1385). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری، تهران: انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور.

-مؤمنی مهموئی، حسین؛ کاظم پور، اسماعیل و تفرشی، محمد(1390). برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی‌های اساسی. فصل‌نامهراهبردهایآموزش. 3، 149-143

- میر کمالی، محمد(1383). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: یسطرون.

میرزا محمدی، محمدحسین(1384). بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران.اندیشه نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا. دوره 1. 4 :78-67.

- نادری، ابولقاسم(1389). مالیه آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

- ناصحی، وحید؛ سعادت، محمد‌رضا و معصوم زاده زواره، ابوالفضل(1389). الگوی ارزیابی قابلیت‌ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی. بررسی‌های بازرگانی، 41: 18-1.

- نامدار، راضیه؛ پزشکی راد، غلامرضا؛ چیذری، محمد و زمانی میاندشتی، ناصر (1389). بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای تحقیق مداری موردنیاز ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41 ، 3: 322 ـ 313

- نظری منش، لیلا(1384). شاخص­های انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی. اولین همایش توسعه شایسته­سالاری در سازمان‌ها. تهران.

نظری زاده کرمانی، مرضیه (1392). دیدگاه مدیران مدارس غیرانتفاعی تهران درباره شایستگی‌های لازم برای اداره امور مدارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-      نوروزی، میترا(1393). مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی شهرستان شهریار و ارائه راه‌کارهایی برای بهبود آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.

-      نیرومند، پوراندخت؛ بامداد، جهانیار؛ بامداد، صوفی؛ محمد، اعرابی و امیری، مقصود(1390). چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت‌های فناوری بنیان: ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها. مشاورهشغلیوسازمانی. 12، 161-145

-      نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا(1388). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. دانشوپژوهشدرعلومتربیتی  برنامه‌ریزیدرسی.23، 22-1

-      الوانی‌، سید مهدی؛ شاه علیزاده کلخوران، محمد و ضیائی، محمد وحید(۱۳۷۸). بررسی مدل صلاحیت‌های در جهت به‌کارگماری (انتخاب کارکنان) مدیران.کار و جامعه، 104و 105، 33-21

-      یاسینی، علی (1388). ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران دبیرستان­های تهران از دیدگاه معلمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-      یوسفی، احمد و عرفانی، مریم (۱۳۸۸) .نقش صلاحیت‌های سرپرستی در توسعه سرمایه‌های انسانی. مهندسیخودرووصنایعوابسته،شماره‌8،69-13.

-          Azmi, I. A. G. (2010). Competency-based human resource practices in Malaysian public sector organizations. African Journal of Business Management, 4(2), 235-241.‏

-          Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. The Journal of applied psychology, 90(6): 1185-1203

-          Bartram, D. (2006). The SHL universal competency framework. Surrey, UK: SHL White Paper

-          Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2001). The HR scorecard: Linking people, strategy, and performance. Harvard Business Press.‏

-          Bowden, J., & Masters, G. N. (1993). Implications for higher education of a competency-based approach to education and training.‏

-          Bowden, J., & Masters, G. N. (1993). Implications for higher education of a competency-based approach to education and training.‏

-          Burgoyne, J. G. (1993). The competence movement: issues, stakeholders and prospects. Personnel Review, 22(6), 6-13.‏

-          Burke, J. W. (1989). Competency based education and training. Psychology Press.‏

-          Burke, J. W. (1989). Competency based education and training. Psychology Press.‏

-          Burke, J. W. (2005). Competency based education and training. Psychology Press.‏

-          Byham,M(2002). Competency based human resource system. Devdimens journal. 11-46.

-          Cecil, A., & Krohn, B. (2012). The Process of Developing a Competency-Based Academic Curriculum in Tourism Management. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(2), 129-145.‏

-          Cheetham, G. (1999). The acquisition of professional competence (Doctoral dissertation, University of Sheffield).‏

-          Chen, A. S. Y., Bian, M. D., & Hom, Y. M. (2005). Taiwan HRD practitioner competencies: an application of the ASTD WLP competency model.International Journal of Training and Development, 9(1), 21-32.‏

-          Chen, A. S. Y., Bian, M. D., & Hom, Y. M. (2005). Taiwan HRD practitioner competencies: an application of the ASTD WLP competency model.International Journal of Training and Development, 9(1), 21-32.‏

-          Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension competency study: Developing a competency model for a 21st century Extension organization(Doctoral dissertation, The Ohio State University)

-          Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management & Computer Security, 14(1), 51-64.‏

-          Drisko, J. W. (2014). Competencies and Their Assessment. Journal of Social Work Education, 50(3), 414-426.‏

-          Dubois, David D; Rothwell, William J.; Deborah Jo King Stern; Kemp, Linda K. (2004). Competency-Based Human Resource Management California,United States:  Davies-Black Publishing

-          Ennis, M. R. (2008). Competency models: a review of the literature and the role of the employment and training administration (ETA) (pp.‌1-25). Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, US Department of Labor.

-          Erasmus, B., Loedolff, V. P., & Hammann, M. F. (2010). Competencies for human resource development practitioners. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(8).

-          Evans, A. (2008). Competency assessment in nursing-a summary of literature published since 2000. Autralia, EdCaN.‏

-          Freudenberg, R., & Lavy, H. (2004). Competency modeling. Online, avilable  from: http://www.training.fema.gov/emiweb/edu

-          Gammie, E., & Joyce, Y. (2009). Competence-based approaches to the assessment of professional accountancy training work experience requirements: The ICAS experience. Accounting Education: an international journal, 18(4-5), 443-466.‏

-          Golec, A., & Kahya, E. (2007). A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection. Computers & Industrial Engineering, 52(1), 143-161.‏

-          Guide, A. (2001). Project Management Body of Knowledge (PMBOK® GUIDE). In Project Management Institute.‏

-          Heron, P., Strebler, M., & Robinson, D. (1997). Getting the Best Out of Your Competencies (IES Report 334).‏

-          Hoffmann, T. (1999). The meanings of competency. Journal of European Industrial Training, 23(6), 275-286.‏

-          Hong, J. C., Horng, J. S., Lin, C. L., & ChanLin, L. J. (2008). Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements in Taiwan. International Journal of Educational Development, 28(1), 4-20.‏

-          Hsieh, S. C., Lin, J. S., & Lee, H. C. (2012). Analysis on literature review of competency. International Review of Business and Economics, 2, 25-50.‏

-          Ilinska, L., Platonova, M., & Smirnova, T. (2016). Metaphorical Competence in Professional Communication. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 236, 254-259.‏

-          J Wihlborg, G Edgren, a Johansson, B Sivberg (2014). The desired competence of the Swedish ambulance nurse according to the professionals – A Delphi study, International Emergency Nursing 22:127–133.

-          Järvalt, J., & Veisson, M. (2005). Developing public sector leaders: An analysis of the competency framework for the Estonian senior civil service. InNISPAcee Annual Conference, 19-21.

-          Kasser, J., Hitchins, D., Frank, M., & Zhao, Y. Y. (2013). A framework for benchmarking competency assessment models. Systems Engineering, 16(1), 29-44.‏

-          Lee, T. S., Kim, D. H., & Lee, D. W. (2011). A competency model for project construction team and project control team. KSCE Journal of Civil Engineering, 15(5), 781-792.

-          Lee, Y. (2006). An investigation and critique of competencies needed by human resource development (HRD) master’s degree graduates in Korea.‏

-          Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of management review, 24(1), 31-48.

-          Meyer, T., & Semark, P. (1996). A framework for the use of competencies for achieving competitive advantage. South African Journal of Business Management,27(4):96-103.

-          Neacşu, Ioan (2011). Academic learning –a generative model of professional competence. Impact on teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences 11: 230–234.

-          Pezeshki-Raad, G., Yoder, E. P., & Diamond, J. E. (1994). Professional competencies needed by extension specialists and agents in Iran. Journal of International Agricultural and Extension Education, 1(1), 45-53.‏

-          PMBoK, A. (2008). Guide to the project Management body of knowledge.Project Management Institute, Pennsylvania USA.‏

-          PMI Standards Committee. (2007).Project manager competency development (PMCD) framework. Project Management Institute (PMI), Newtown Square, Pennsylvania.‏

-          PMI Standards Committee. (2007). Project manager competency development (PMCD) framework. Project Management Institute (PMI), Newtown Square, Pennsylvania.‏

-          PMI. (2007). Project Manager Competency Development (PMCD) Framework. Project Management Institute.‏

-          Project management institute [company]. (2008). A guide to the project management body of knowledge. Project management institute.‏

-          Project management institute [company]. (2008). A guide to the project management body of knowledge. Project management institute.‏

-          Richard E. Boyatzis. (1982). the competent manager: A model for effective performance. John Wiley & Sons.‏

-          Rivers, F. H. (2003). Identifying competency skills of PROFIS personnel (Doctoral dissertation, The University of Tennessee at Chattanooga).‏

-          Robati, A. (2013). Contribution à l'évaluation des effets psychologiques du bilan de compétences: l'expérience d'une entreprise automobile en Iran (Doctoral dissertation, Université Charles de Gaulle-Lille III).‏

-          Rose, K. H. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition. Project Management Journal, 44(3), e1-e1.‏

-          Rothwell, W. J. (2005). Beyond training and development: the groundbreaking classic on human performance enhancement.‏

-          Saghir, C. (2012). A Needs Assessment Of Knowledge, Skills, And Values For Urban Planning Professionals Based On Competencies Set Forth By Professional Planning Organizations. (Doctoral Dissertation). Wayne State University, Detroit, Michigan. Retrieved from http://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations/617

-          Scheer, S. D., Cochran, G. R., Harder, A., & Place, N. T. (2011). Competency Modeling in Extension Education: Integrating an Academic Extension Education Model with an Extension Human Resource Management Model.Journal of Agricultural Education, 52(3), 64-74.‏

-          Schoonover, S. C. (2003). Human resource competencies for the new century.Falmouth, MA: Schoonover Associates.‏

-          Seibert, K. W., Hall, D. T., & Kram, K. E. (1995). Strengthening the weak link in strategic executive development: integrating individual development and global business strategy. Human Resource Management, 34(4), 549-567.

-          Simon, B. (2010). A Discussion on Competency Management Systems from a Design Theory Perspective. Business & Information Systems Engineering, 2(6), 337-346.

-          Siriwaiprapan, S. (2000). The concept, practice, and future of human resources development as perceived by Thai human resources practitioners. Unpublished doctoral dissertation, George Washington University, Washington DC.

-          Thilakaratne, R., & Kvan, T. (2006). Competence‐based assessment in professional education validation. Quality in higher education, 12(3), 315-327.‏

-          Torres Jr, C. R. (2012). Examining Competencies for the Human Resources Professional Within Idaho State Government.‏

-          Udompong, L., Traiwichitkhun, D., & Wongwanich, S. (2014). Causal Model of Research Competency via Scientific Literacy of Teacher and Student. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1581-1586.‏

-          Vakola, M., Eric Soderquist, K., & Prastacos, G. P. (2007). Competency management in support of organisational change. International Journal of Manpower, 28(3/4), 260-275.‏

-          Van der Vleuten, C., Schuwirth, L., Scheele, F., Driessen, E., & Hodges, B. (2010). The assessment of professional competence: building blocks for theory development. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 24(6),703-719.

-          Xu, H. H., & Wang, Y. H. (2009). Training system design for middle-level manager in coal enterprises based on post competency model. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1), 1764-1771.‏

-          Zand, M., Ilanlou, M. (2011). Qualitative Evaluation in the Education System of Iran: Challenges and Barriers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 772-779.‏

-          Zhao, Z., & Rauner, F. (2014). Areas of Vocational Education Research: Springer-Verlag Berlin Heidelberg


دوره 26، شماره 86
زمستان 1396
صفحه 61-96
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1396